Rapporter

​Her kan du downloade rapporter, som opsamler viden og resultater fra flere forskningsprojekter inden for forebyggelse og sundhedsfremme, som sundhedsfremmeforskningen på SDCC har bidraget med.

1. Christensen J. H., Pedersen A.K. ,Sørensen, K.S, Nielsen, A.V., Hansen, S. H., Ljungmann, C., Jørgensen, N.K., Bloch, P. (2017) Lokalsamfundsanalyse Nordparken. Et samarbejde mellem Boligorganisationen Bo42, Center for Sundhed, Bornholms Regionskommune Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden. Gennemført i perioden 1. marts - 31. august
Download rapport


2. Vang, A. & Klinker, CD. (2017). Danske erhvervsskolers sundhedsfremmende indsatser og implementeringskapacitet. Hjerteforeningen og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Rapporten præsenterer resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt ledere og undervisere på 72 danske erhvervsskoler. Rapporten giver en aktuel status for sundhedsfremmende indsatser på erhvervsuddannelser, herunder i relation til erhvervsskolereformens sundhedsfremmende elementer, fx indførsel af 45 minutters daglig motion og bevægelse. Derudover fokuserer rapporten på erhvervsskolernes implementeringskapacitet i forhold til at implementere sundhedsfremmende tiltag. Rapporten kan anvendes som et opslagsværk for forskere, praktikere og andre, der har interesse for at udvikle sundhedsfremmende indsatser og projekter, ligesom rapporten kan anvendes som inspiration for erhvervsskolerne selv i forhold til at styrke deres sundhedsfremmende profil.
Download rapport

3. Foxvig, Ida; Toft, Ulla Nørgaard; Reinbach, Helene Christine; Bloch, Paul (2016). Projekt Sundhed og Lokalsamfund – SoL. Integrerede indsatser for at fremme sundheden blandt børnefamilier i udvalgte lokalsamfund på Bornholm og på Odsherred (2012-2015). Steno Diabetes Center A/S, Aalborg Universitet, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. ISBN: 978-87-92759-17-7-7
Download rapport


4. Ejbye-Ernst, N., Mygind, L. & Bentsen, P. (2016). Inspirationsguide til god udeskolepraksis målrettet skoleledere, lærere og pædagoger. VIA University College; Health Promotion Research, Steno Diabetes Center; Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Miljø- og Fødevareministeriet

Rapporten eller inspirationsguiden rummer en oversigt over udvalgte perspektiver og eksempler på den ”gode udeskolepraksis”. Inspirationsguiden indledes med et kort resumé, hvorefter spørgsmålene: ”Hvad er udeskole?”, ”Hvorfor udeskole?” og ”Hvordan udeskole? diskuteres. Der illustreres og eksemplificeres med bokse med forskningsresultater, cases og refleksionsspørgsmål.


5. Haarløv-Johnsen P, Bloch P, Aagaard-Hansen, Klinker CD (2016). Beboerinddragelse og sundhedsfremme i de boligsociale helhedsplaner – resultater fra en systematisk interviewundersøgelse med boligsociale medarbejdere. Gentofte. Steno Diabetes Center. Gentofte, Denmark.

Rapporten er baseret på et empirisk materiale, som blev indsamlet i første halvdel af 2015 gennem semistrukturerede telefoninterviews med de boligsociale medarbejdere, som var involveret i helhedsplanernes arbejde med sundhed. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i denne rapport i to hovedafsnit. Det første har fokus på overordnede erfaringer med den sundhedsfremmende indsats i de udsatte boligområder, mens det andet har specifikt fokus på beboerinddragelse i indsatsen.
Download rapport

6. Ejbye-Ernst, N. & Bentsen, P. (2015). Udvikling af udeskole. Tekstsamling til nye demonstrationsskoler. Artikelsamling publiceret i forbindelse med anden runde projekt Udvikling af udeskole. Undervisningsministeriet og Miljøministeriet

Rapporten består af 19 artikler, som er rettet mod praksisudvikling til nye skoler, der indgår i ”Udvikling af udeskole” til at fremme udeskolepraksis på nationalt niveau. Indledningsvis går to af artiklerne på udviklingen af udeskole, der går fra 2014-2017. De næste ni artikler er konkrete erfaringsbaserede artikler, hvor de syv efterfølgende er portrætter af de seks erfarne demonstrationsskoler. De sidste to artikler omhandler forskning og teori om udeskole.

7. Aagaard-Hansen, Jens & Hindhede, Anette Lykke & Sørensen, Susanne Margrethe (2015). Faktorer der har betydning for henvisning til og gennemførelse af forløb på Forebyggelsescenter Vanløse-Brønshøj-Husum. Steno Center for Sundhedsfremme. ISBN 978-87-92759-12-2.

Rapporten er blevet skabt i et samarbejde mellem SDCC Sundhedsfremme og et af Københavns Kommunes fem forebyggelsescentre. Studiet analyserede, i hvilken grad, at fysisk afstand og socio-økonomisk sårbarhed påvirkede borgernes brug af centrets tilbud blandt andet i relation til diabetes og andre kroniske sygdomme og bidrog dermed konkret til at optimere kommunens sociale og sundhedsfaglige arbejde.
Download rapport


8. Ejlertsen, Jens (2015): Sports – Play and learn. København: Bording A/S.
Kampmann, Anne-Mette og Nielsen, Solveig (2015): Science – The respiratory system. 
København: Bording A/S.
Littauer, Andreas Boie og Petersen, Helle Kirstine (2015): Mathematics – My typical day. København: Bording A/S. 
Sørensen, Annika og Warlev, Benedikte (2015): Food Culture in Denmark and Kenya. København: Bording A/S.
West Larsen, Jørn; Petersen, Helle Kirstine og Littauer, Andreas Boie (2015): Move Eat Learn – An introduction to a transnational school project. København: Bording A/S.

Move Eat Learn (MEL) er navnet på et 3 årigt projekt støttet af Danida, som udnyttede tværkulturel dialog mellem skoleelever i Danmark og Kenya til læring og sundhedsfremme. Kulturmødet gav deltagerne en stærk motivation for at lære nyt og viste en forskellighed, som fik dem til at reflektere over hvad man ellers tager for givet – herunder mad og bevægelse. De fem bøger giver lærere en vejledning i forskellige fag, såvel som en generel introduktion.

9. Ejbye-Ernst, N. & Bentsen, P. (2014). Udvikling af udeskole: Materiale til udvikling af praksis på demonstrationsskoler. Artikelsamling publiceret i forbindelse med første runde af projekt Udvikling af udeskole. Undervisningsministeriet og Miljøministeriet.

Rapporten er et resultat af det samlede baggrundsmateriale for demonstrationsskoler, repræsenteret på tværs af landet, til at støtte arbejdet med udeskolepraksis. Det er tiltænkt, som brug for enkeltlærere, som studiegruppemateriale, og som inspiration til såvel evidens- som teoribaserede refleksioner i relation til udeskole. Helt grundlæggende kan rapporten anvendes som støtte til overordnet planlægning af en undervisning, hvor omgivelserne indgår.


9. Bonde, A & Hindhede, AL. (2012). Evaluering af “Vejen til Sund Vægt”. Sundhedsplejens indsats for tidlig opsporing og forebyggelse af overvægt hos skolebørn i København. Steno Center for Sundhedsfremme. Steno Diabetes Center. Gentofte, Denmark. ISBN 978-87-92759-06-1.

Rapporten tager bl.a. fat i uklarheder og overlap i terminologier for klassificering af børneovervægt og analyserer effekten af den motiverende samtale på familieniveau. Rapporten kan danne inspiration for andre interventioner, der udvikler en programteori, arbejder med samme målgruppe eller ønsker en ramme for effektevaluering.
Download rapportRedaktør