​​

BEVÆG FGU – fremme af fysisk aktivitet for og med unge på FGU

​BEVÆG FGU (2023-2026) afprøver om en systemorienteret samskabelsesproces kan fremme fysisk aktivitet blandt FGU-elever. Evalueringen vil bl.a. belyse interventionens gennemførbarhed, virksomme mekanismer og outcomes relateret til fysisk aktivitet.  

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et fleksibelt uddannelsestilbud for unge under 25 år, som står uden for uddannelses- og arbejdsmarkedet. Formålet med FGU er at forberede unge på at starte på en ungdomsuddannelse eller at komme i job. 

Effektive indsatser der fremmer fysisk aktivitet blandt unge på FGU har potentiale til både at forebygge sygdom, fremme sundhed og øge de unges uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning. Dog mangler der viden om FGU-elever for at kunne målrette indsatser. Ligesom der mangler viden om, og metoder til at udbrede, effektive indsatser.

BEVÆG FGU interventionen bygger på den systemorienterede og evidensbaserede metode Group Model Building, og består af tre samskabelses-workshops. På de to første workshops bliver faktorer, som påvirker elevernes fysiske aktivitetsvaner, identificeret. På den baggrund, udarbejdes et systemkort over hvordan faktorerne spiller sammen dvs. hvordan de enten hæmmer eller fremmer eleverne fysiske aktivitet. På den sidste workshop bliver der nedsat lokale arbejdsgrupper, som står for at igangsætte aktiviteter, der skal forandre ”systemet” så det understøtter sunde motion- og bevægelsesvaner hos de unge. Selve aktiviteterne bliver besluttet lokalt igennem samskabelsesprocesserne, hvilket sikrer lokal relevans, medejerskab og hensyntagen til den lokale kontekst. Relevante parter fra både FGU (ledere, lærere, elever) og lokalsamfundet (fx kommunen, forældre, sportsklub) deltager i processerne og står får implementering af de fælles-besluttede tiltag. 


BEVÆG FGU er et såkaldt feasability studie, hvor en lovende intervention afprøves i mindre skala før den opskaleres. Interventionen vil derfor blive afprøvet på tre FGU-skoler, svarende til cirka 10 % af populationen. Udvælgelsen af interventionsskoler vil tage udgangspunkt i nationale kortlægninger af henholdsvis FGU-elevers sundhedsprofil  og skolernes praksis på trivsels- og sundhedsområdet. 


Formål

BEVÆG FGU vil gennemføre en intervention på tre FGU-skoler, bestående af evidensbaserede samskabelsesprocesser, med henblik på implementering af effektive og lokalt-forankrede aktiviteter, der fremmer fysisk aktivitet. 


Forskningen vil undersøge:

 1. Om interventionen er gennemførbar (eller ”feasible”), hvilket bl.a. indbefatter en sundhedsøkonomisk diskussion. 

 2. Outcomes på individ niveau, dvs. om interventionen øger elevernes fysiske aktivitet (målt ved spørgeskemaer og accelerometere – før- og et år efter interventionen). 

 3. Outcomes på skoleniveau, dvs.  om skolernes praksis på trivsels- og sundhedsområdet forbedres (målt ved spørgeskemaer – før- og et år efter interventionen). 

 4. Hvordan der arbejdes med at integrere interventionen i hverdagen samt hvilke mekanismer og processer, der ser ud til at være særligt virksomme. 


Hvis interventionen ser til at være gennemførbar og virksom, vil vi – baseret på forskningsresultater – beskrive en model til fremme af fysisk aktivitet blandt alle FGU-elever i Danmark.

Samarbejdspartnere

Projektet bliver fulgt tæt af en national ekspertgruppe med repræsentanter fra FGU, kommuner og ministerier, der sikrer, at interventionen og forskningen er relevant, og at resultaterne formidles til mest mulig gavn for praksis.
 

Ekspertgruppen består af repræsentanter fra:

 • FGU Danmark
 • Uddannelsesforbundet
 • Børne- og Undervisningsministeriet, STUK
 • Hjerteforeningen
 • Sundbynetværket
 • Københavns Kommune, Afdeling for Folkesundhed
 • Center For Forebyggelse i praksis
 • Statens Institut for Folkesundhed
 • Komiteen for Sundhedsoplysning
 • EVA
 • BørneUngeLiv
 • Københavns Professionshøjskole

 

BEVÆG FGU er finansieret af Hjerteforeningen​.

Presse

Hjerteforeningen uddeler​ (læs nyheden på Hjerteforeningens hjemmeside)


Redaktør