DANES - Diabetisk neuropati screeningsstudiet

​For at kunne beskrive udbredelsen af nerveskader hos diabetes patienter på SDCC og relatere disse mål til komplikationer iværksættes en screening for nerveskader i diabetespopulationen på SDCC.

​En stor del af patienter med diabetes bliver ramt af skader på deres nerver, der kan være svært invaliderende med dårligere livskvalitet til følge. Disse skader er desværre symptomfrie i lange perioder før de giver sig til kende på et tidspunkt hvor det ofte er for sent at behandle. Skaderne kan opstå i alle nerver eks. i nerver, der varetager følesansen, nerver der regulerer mavetarmsystemet og nerver der regulerer hjertefunktionen.

Skaderne kan forebygges og i tidlige stadier behandles ved intensiveret diabetes behandling. De fleste langvarige nerveskader er dog uoprettelige. Påvirkningen af nervevævet sker tidligt i sygdomsforløbet og hos nogle patienter kan den ses allerede før diabetesdiagnosen stilles. Det er derfor vigtigt at kunne opspore begyndende skader tidligt. Det vides ikke, om hyppigheden af diabetiske  nerveskader er faldende, som det ses for andre diabetiske komplikationer. Det kan skyldes dels manglende fokus, men også manglen på diagnostiske værktøjer til diagnosticering. Dette på trods af at moderne metoder er til rådighed, billige og let anvendelige.

Der er generelt mangel på større studier, der har undersøgt udbredelse af disse nerveskader, samt hvordan disse øger risikoen for andre diabetes komplikationer.

Mål

Formålet for dette projekt er at tilvejebringe ny viden om udbredelsen af diabetiske nerveskader deres relation til diabetiske komplikationer. Dette gøres ved at screene en stor gruppe diabetes patienter på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) for nerveskader og dernæst undersøge de patienter, der findes med nerveskader for andre diabetes relaterede forandringer. Afhængigt af studiedesign vil patienter fra screeningsstudiet uden nerveskader have mulighed for at være kontrolpersoner i delstudierne.

Studiet er et 3-årigt tværsnitsstudie. Studiet vil desuden være kilde til deltagere i studier relateret til neuropati.

Samarbejdspartnere

Fodklinikken på SDCC.


Redaktør