Etniske minoriteters adgang til gruppebaseret diabetesuddannelse - Sociale relationers betydning

​Færre etniske minoriteter med ikke-vestlig baggrund deltager og gennemfører diabetesuddannelse sammenlignet med den generelle befolkning. Dette projekt undersøger forholdet mellem adgang til diabetesuddannelse og sociale relationer.

Dette projekt undersøger hvilke mekanismer, der indvirker på etniske minoriteter med ikke-vestlig baggrunds adgang til diabetesuddannelse ved hjælp af kvantitative såvel som kvalitative metoder. Projektet undersøger, hvordan sociale relationer muliggør og/eller hindrer adgang (deltagelse, fastholdelse, udbytte) til diabetesuddannelse. 

Formål

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvad der karakteriserer dem, der henholdsvis afslår og accepterer deltagelse i diabetesuddannelse i forhold til sociale relationer, social støtte og diabetesbelastning i familien.

Følgende forskningsspørgsmål undersøges:

  1.  Er husstandssammensætningen forbundet med deltagelse og fastholdelse i diabetesuddannelse blandt etniske minoriteter og den generelle befolkning?
  2. Hvordan påvirker etniske minoriteters sociale relationer adgangen til gruppebaseret diabetesuddannelse?
  3. Hvordan oplever etniske minoriteters pårørende et familiemedlems deltagelse i gruppebaseret diabetesuddannelse, og hvad er deres perspektiver på at støtte familiemedlemmet i adgangen til diabetesuddannelse?
  4. Har deltagelse i gruppebaseret diabetesuddannelse nogen betydning for etniske minoriteters opfattelse af deres sociale relationer, og hvordan påvirker det fastholdelse i og opnået udbytte af diabetesuddannelse?

Resultaterne vil inspirere fremtidige metoder til at øge og lette immigranters deltagelse og fastholdelse i diabetesuddannelsesprogrammer.

Samarbejdspartnere

Center for Diabetes, Københavns Kommune.
Københavns Universitet.


Redaktør