Forskningsleder Ingrid Wallaing og to forskere i enheden for Sundhedsfremme

Sundhedsfremmeforskning

Enhed for Sundhedsfremmeforskning udvikler, afprøver, evaluerer og udbreder forskningsbaserede, sundhedsfremmende indsatser. 

​Målet er at bidrage til bæredygtige forbedringer i praksis og policy og dermed skabe bedst mulig sundhed og trivsel for personer med diabetes, familier og grupper i risiko. 

Vision

Visionen for Sundhedsfremme er at bidrage til optimal diabetesbehandling og øget livskvalitet for personer med diabetes, og til forebyggelse af type 2-diabetes i udvalgte målgrupper og settings. Dette sker på et forskningsbaseret grundlag og i tæt samarbejde med patienter, borgere og professionelle samt relevante institutioner og organisationer.


SDCC Sundhedsfremme skal være et kraftcenter, dels i Region H’s samlede indsats for diabetesrelateret sundhedsfremme og dels i national og international sundhedsfremmeforskning inden for diabetesområdet for dermed at bidrage til et SDCC i verdensklasse.

Strategisk fokus

Sundhedsfremme har strategisk fokus på forskning og praksisændring. Disse to hovedopgaver er tæt forbundne, og forskning udføres i tæt samspil med praksis og inspireres løbende herfra., ligesom praksis løbende ændres gennem den forskningsmæssige indsats.

Organisering

​​

Enheden består af 2 grupper med fokus på:

Begge forskningsgrupper er opdelt i 3 teams, som arbejder med hvert deres strategiske fokus. Enheden har desuden et sekratirat, der betjener begge forskningsgrupper.

​Tilsammen dækker de 6 teams centrale målgrupper og indsatsområder inden for diabetesforebyggelses- og diabetes managementforskning. Udover diabetes udgør overvægt et centralt tema i begge forskningsgrupper. 

Forskningsprincipper

Enhedens forskning tager afsæt i et bredt og positivt sundhedsbegreb og er baseret på involvering af brugere og andre aktører.

Forskningen skal bidrage til at skabe rammer, der fremmer sundheden gennem hele livet og dermed være med til at modvirke uretfærdige forskelle i relation til sundhed og sygdom.

Målet er at styrke sundhedsfremmekapaciteten i organisationer og systemer og samtidig øge menneskers kompetencer til at håndtere deres eget liv og påvirke vilkår, der har betydning for sundhed og livskvalitet. 

Det er afgørende, at enhedens projekter sætter sig spor, efter de er afsluttet, fx i form af implementering af indsatser i praksis og påvirkning af policy og strukturer i samfundet i sundhedsfremmende retning. Redaktør