Bilag

​Bilag vedrørende oplysningspligten i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 13. Information til deltagere i undersøgelsen Hvordan påvirker Coronakrisen din hverdag med diabetes, som udsendes via Steno Diabetesråd marts 2020.

1. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige og den primær projektansvarlige

Region Hovedstaden er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager/har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:
Region Hovedstaden/v. Videnscenter for Dataanmeldelser
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Mail: videnscenterfordataanmeldelser.rigshospitalet@regionh.dk

Den primærprojektansvarlige er den person, som er ansvarlig for udførelsen af det projekt, som du deltager i. Du finder kontaktoplysninger på vedkommende nedenfor:

Primærprojektansvarlige: Morten Hulvej Rod
Adresse: Niels Steensens Vej 2-6, 2820 Gentofte. Steno Diabetes Center Copenhagen, Sund-hedsfremme.
Telefon: +45 28 51 52 21
Mail: morten.hulvej.rod@regionh.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kon-takte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende link: https://www.regionh.dk/kontakt/henvendelser/Sider/Kontakt-Region-Hovedstadens-databeskyttelsesraadgiver-(DPO).aspx
Vi vil altid anbefale, at du anvender den sikreste løsning som er e-Boks. Det skyldes, at mails såsom Hotmail, Gmail, Yahoo eller lignende ikke har den tilstrækkelige kryptering og sikkerhed.

3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse, og dermed dine personoplysninger, er at under-søge, hvordan COVID-19 pandemien påvirker mental sundhed, hverdagslivet med diabetes-håndtering og kontakten til diabetesbehandlere, herunder tilfredshed og præferencer, hos perso-ner med diabetes. Foruden generelle psykosociale aspekter som fx ensomhed og angst, fokuserer nærværende undersøgelse også på diabetesspecifikke problematikker, inklusive diabetes-stress og diabetes-egenomsorg.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
o Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og artikel 9.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler og behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig via spørgeskemaer:

  • Demografi/personkarakteristik (inklusive køn, alder, samlivs- og civilstatus, postnummer)
  • Socioøkonomi (inklusive husstandsindkomst, uddannelse, beskæftigelsesstatus og pri-mære beskæftigelse, arbejdssituation under COVID-19 pandemien)
  • Selvrapporterede diabetesspecifikke- og andre sundhedsdata (fx HbA1c, andre kroniske sygdomme)

5. Databehandlere

Hvis der er eksterne databehandlere, som på vores vegne behandler dine data til projektets for-mål, vil de fremgå her. Hvis der på et senere tidspunkt tilknyttes nye eksterne databehandlere til projektet, vil du blive informeret herom:

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indhenter de i punkt 4 nævnte oplysninger fra dine spørgeskemabesvarelser.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år fra du har afgivet dit samtykke.
 

8. Retten til at trække samtykket tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behand-ling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tids-punktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virk-ning fra dette tidspunkt.

9.  Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den projektan-svarlige.

Ret til sletning

Der gælder særlige regler for statistiske og videnskabelige undersøgelser, herunder forskning jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3, litra d. Det betyder, at vi forsat gerne må opbe-vare og anvende de data, som vi allerede har behandlet på dig. Men al fremtidig behandling af dataene vil blive indstillet. Såfremt du beder om at få dine data slettet, får du en bekræftelse på, at vi indstiller behandlingen af disse.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt an-vendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Nogle rettigheder er undtaget i forbindelse med statistiske og videnskabelige undersø-gelser, herunder forskning

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. For en god ordens skyld vil vi bemærke, at en række ret-tigheder er undtaget i medfør af Databeskyttelseslovens § 22, stk. 5. Det er Databeskyttelses-forordningens artikel 15 (Indsigtsret), artikel 16 (Ret til berigtigelse), artikel 18 (Ret til begræns-ning af behandling) og artikel 21 (Indsigelsesret). Det skyldes, at alle forskningsprojekter i Regi-on Hovedstaden er undersøgelser, der foretages i statistiske eller videnskabelige øjemed af væ-sentlig samfundsmæssig betydning, hvor databehandlingen er nødvendig af hensyn til undersø-gelsen jf. artikel 89 i Databeskyttelsesforordningen.

10.  Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behand-ler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger her:
https://www.datatilsynet.dk/kontakt/Bilag vedrørende oplysningspligten i medfør af
Databeskyttelsesforordningens artikel 13

Redaktør