​​​​​​​​​​​​​​

Proces og tidsplan for forslag til nye supplerende behandlingsinitiativer i 2023

​SDCC igangsætter hvert år nye strategiske indsatser under overskriften "Supplerende Behandlingsinitiativer" (SBI). Projekterne skal vise nye veje i arbejdet for kvalitetsløft i forebyggelse og behandling af borgere i Region Hovedstaden, der lever med diabetes, og de skal medvirke til en vedvarende ambitiøs udvikling på diabetesområdet. Se proces og tidsplan for udvælgelse af projekter til opstart i 2023.

Hvis vi for alvor skal skabe kvalitet i det strategiske udviklingsarbejde, skal vi gøre det sammen med SDCC's brugere. Brugerinvolvering vil derfor være et vigtigt parameter i udvælgelsen af nye projekter. ​​

De Supplerende Behandlingsinitiativer (SBI'er) er målrettet personer med diabetes i Region Hovedstaden som helhed og kan omfatte indsatser i både kommuner, almen praksis og hospitalssektoren. Vi udvikler projekterne i samarbejde med brugere og samarbejdspartnere fra alle sektorer i regionen. I 2022 åbner vi for 20 forslag til projekter, der skal starte op i 2023. Herunder skitseres processen for at indsende forslag, og hvordan og hvornår det skal ske.​


Strategisk ramme

Den strategiske ramme for udvælgelse af nye projekter med opstart i 2023 er følgende fire målbilleder, som er beskrevet nærmere i strategien

Målbillede: Vi skal gøre familier og nære relationer til aktive samarbejdspartnere under den strategiske prioritet Mennesket først
Det er et vigtigt område, hvor der mangler indsatser både inden for forebyggelse og behandling.

​​Målbillede: Vi skal generere viden og styrke formidling og omsætning af viden til bedre praksis under den strategiske prioritet Viden til bedre praksis
En af styrkerne ved SBI'erne som virkemiddel er at skabe kvalitetsløft ved at medvirke til at omsætte viden til bedre praksis og derfor er der stadig behov for nye indsatser. Det er en vigtig dynamo for at skabe innovation og bæredygtige løsninger fx ved at overføre løsninger fra andre fagområder til diabetes, afprøve eksisterende teknologi i brug på nye måder m.m. 

Målbillede: Vi skal løfte de digitale kompetencer under den strategiske prioritet  iDiabetes
Den teknologiske udvikling sker stadig hurtigere og er kun blevet aktualiseret under Covid-19, hvor nye konsultationsformer er taget i brug. Her fremhæves, at der er et særligt kompetencebehov ift. indsatser rettet mod sårbare grupper. 

Målbillede: Vi skal bidrage til at stoppe væksten i type 2-diabetes under den strategiske prioritet Målrettet forebyggelse af diabetes og senkomplikationer
​Det er en af hjørnestenene i SDCC's vision og afspejler, at SDCC ligesom resten af sundhedsvæsnet også har et ansvar uden for matriklen og bør sammen med relevante aktører udvikle nye forebyggelses- og behandlingsinitiativer. Det er et stor felt og her fremhæves særligt behov for nye indsatser rettet mod prædiabetes samt børn og unge. Tværsektorielt samarbejde

​SDCC igangsætter hvert år nye strategiske udviklingsprojekter under "Supplerende Behandlingsinitiativer" (SBI). Gennem de strategiske udviklingsprojekter er der særlig stor mulighed for at styrke det gode tværsektorielle samarbejde i regionen om at øge kvaliteten i behandling af diabetes samt effekten af forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser til gavn for borgerne med (præ-)diabetes samt.

Kommuner i Region Hovedstaden

SDCC har gennem den sidste tid været på møder i kommuneklyngerne for at fortælle om igangværende indsatser på diabetesområdet. I forlængelse heraf inviteres kommunerne til dialog om mulighederne for nye udviklingsprojekter med et tværfagligt og -kommunalt samarbejde. Der holdes Åbent Hus for kommunerne henholdsvis den 2. og den 3. marts 2022 kl. 17-18.30. Det er et nyt tiltag i år, som sker for at udvide samarbejdet om strategiske udviklingsprojekter til flere kommuner i regionen.

Kontakt Signe Lautrup-Nielsen for mere information og tilmelding (navn og dato for deltagelse)
Tilmeldingsfrist den 25. februar 2022
E-mail signe.lautrup-nielsen@regionh.dk.

Vi har samlet en række emner til inspiration for mulige fælles projektsamarbejder om udvikling af forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser for personer med diabetes. Download inspiration​ (PDF).

Hospitaler og KAP-H

Vores samarbejdspartnere på de andre hospitaler i Region Hovedstaden og i KAP-H involveres gennem Steno Partner Forum (hospitalerne) og DiaTværs (KAP-H), som mødes 5-6 gange om året.

Kontakt Tina Stoltzner Gram for mere information
E-mail tina.stoltzner.gram.01@regionh.dk

Rådgiverpanel

I 2021 blev der for første gang samlet et rådgiverpanel, der hjalp SDCC's ledelse med at udvælge, hvilke forslag der skulle arbejdes videre med. Det gav stor værdi og gentages i år. Panelet sammensættes af brugerrepræsentanter samt repræsentanter fra partnerhospitaler, kommuner, praktiserende læger m.fl.

Kontakt Tina Stoltzner Gram for mere information
E-mail tina.stoltzner.gram.01@regionh.dkSDCC's brugere

​På SDCC sætter vi altid mennesket først, og vi ønsker at inddrage vores brugere tæt i det, vi gør. Der er derfor tradition på SDCC for, at personer med diabetes deltager i at udvikle fremtidens behandlingsformer og hjælper andre i samme situation. I de Supplerende Behandlingsinitiativer (SBI) sker det gennem involvering og deltagelse i projekterne på forskellig vis.

Som noget nyt i 2022 afprøver vi en proces med udarbejdelse af forslag fra vores brugere. Forløbet faciliteres af vores brugerinvolveringskonsulenter, som bl.a. arbejder med SDCC's brugergruppe, Steno Diabetesråd m.m. Første workshop afholdes i marts 2022.

Nye projektideer

Vi har her samlet en række emner til inspiration for mulige fælles projektindsatser. Men der kan også være andre oplagte problematikker, hvor der er behov for udviklingsindsatser.
Download folderen: Inspiration til samarbejde


Kontakt brugerinvolveringsteamet for mere information:

Maiken Gliemann Andersen
E-mail maiken.gliemann.andersen.01@regionh.dk

Louise James
E-mail marie.louise.james@regionh.dkProces-og tidsplan

​I det kommende år vil der være færre SBI-midler end i 2022, og derfor er der brug for en mere fokuseret og strategisk proces i mindre skala, men hvor der samtidig holdes fast i de gode erfaringer fra tilsvarende forløb sidste år.
Deadline for fremsendelse af forslag til nye Supplerende Behandlingsinitiativer (SBI) med opstart i 2023 er 1. maj 2022. Forud for dette ligger en lokal prioritering, hvor de faglige miljøer udvælger de bedste forslag:
​Alle kommuner i Region Hovedstaden inviteres d. 2. og 3. marts 2022 til åbent hus med fokus på udvikling af idéer til nye SBI’er (se under Tværsektorielt samarbejde i foregående afsnit).


Se planen i større format

Så mange forslag kan indsendes

Der inviteres til at komme med 18 forslag, fordelt på forskellige sektorer.

Hospitaler i Region Hovedstaden (12 forslag i alt)
  • Regionens 6 hospitaler (6 forslag)
  • SDCC (klinik 5 forslag og CoreLab 1 forslag)
Øvrige ( i alt 6 forslag)
  • Kommuner (4 forslag via inddragelse af kommuneklyngerne)
  • KAP-H v/DiaTværs  (1 forslag)
  • SDCC (Sundhedsfremme 1 forslag)
Endelig inviteres brugerne på SDCC til at medvirke til beskrivelse af 2 forslag, hvilket faciliteres af SDCCs brugerinvolveringsprogram.
 
Det betyder samtidig, at der lokalt og tæt på de faglige miljøer skal aftales en proces for prioritering af idéer og valg af hvilke forslag, der skal indstilles. Der opfordres til at indgå samarbejder på tværs af organisationer/sektorer om fælles forslag. 

Sådan indsendes forslag

Fristen for fremsendelse af forslag er den 1. maj 2022. Forslag skal udfyldes og indsendes i denne skabelon​. 

Se eksempel på beskrivelse af et muligt SBI

Forslag fremsendes til afdelingsleder Jeanne Houen
E-mail: jeanne.asser.houen@regionh.dk

Redaktør