Opfølgning på Steno-2 studiet viser langsommere fald i nyrefunktion hos patienter i intensiv behandling af type 2 diabetes

Flere leveår uden alvorlig nyre- og hjertekarsygdom.  Det er hovedkonklusionen i Jens Øllgaards ph.d. studie, som også bliver den sidste opfølgning af Steno-2 studiet, der begyndte i 1993.

Jens Øllgaard har fulgt patienter fra Steno-2 studiet, hvoraf 66 stadig lever. I Steno-2 studiet indgik 160 patienter med type 2 diabetes og øget risiko for nyre-og hjertekarsygdom. De blev dengang inddelt i en gruppe, som fik intensiv forebyggende behandling og en kontrolgruppe, som modtog standardbehandling. Jens Øllgaard har undersøgt effekten af de otte års behandling, hvor man har tilstræbt at nå de fastsatte behandlingsmål, og efterfølgende 13 års opfølgning, og resultatet er ikke overraskende.

”Det vi finder i gruppen med de intensivt behandlede er, at deres nyrefunktion falder langsommere i modsætning til kontrolgruppen, hvor faldet sker 33% hurtigere.  Når de bevarer deres nyrefunktion, vil de modsat tidligere, leve nogle flere år, inden de får et så stort fald i nyrefunktionen, at det har konsekvenser i form af kostrestriktioner og forsinket udskillelse af forskellige lægemidler, ”siger Jens Øllgaard og fortsætter ”samtidig ved vi også, at nedsat nyrefunktion er forbundet med en større risiko for at få hjertekarsygdom og dø.”

Han har i studiet undersøgt effekten af deres behandling ved at undersøge livslængde, nyrefunktion, øjne, hjertekarfunktion og en række biomarkøranalyser. 

”Takket været de registre vi har i Danmark og ikke mindst velvilje hos patienterne til at deltage, selv om de er oppe i årene og ofte ganske syge, så har vi et meget stort datagrundlag og ved ret præcist, hvordan det er gået dem, ” fastslår Jens.  

De fleste patienter har været forbi Steno til forskellige undersøgelser, og enkelte har han enten haft telefonisk kontakt med eller har besøgt dem i deres hjem.

Jens Øllgaard har tidligere publiseret publiceret en artikel fra sit ph.d. -studie, hvor han påviser, at patienterne  i intensivgruppen lever længere og lever flere år uden at få hjertekarsygdom i forhold til kontrolgruppen. 

Jens Øllgaard har sin primære ansættelse på Slagelse Sygehus, som også har finansieret ph.d.-studiet. Han har dog tilknytning til komplikationsforskningen på SDCC, og patienterne i studiet er blevet undersøgt på SDCC.

Om Steno-2 studiet

Studiet startede i 1993 med Peter Gæde, Oluf Pedersen og Hans Henrik Parving som primus motorer
160 patienter med type 2 diabetes og begyndende fald i nyrefunktion (microalbuminuri). Patienterne blev inddelt i to grupper: Intensiv gruppe og konventionel gruppe.
Intensiv gruppen blev fulgt på Steno Diabetes Center og konventionelgruppen blev fulgt hos praktiserende læge. Grupperne fik sat forskellige behandlingsmål, som var styrende for studiet.

Læs abstractet 
Læs Jens Øllgaards første artikel


Redaktør