Personaleinfo om coronavirus til ansatte i Region Hovedstaden

Opdateret 3/4 kl. 13 om gravide og særlige risikogrupper samt om ferie og fridage.

Information på denne side gælder ansatte på:

 • Hospitaler i Region Hovedstaden
 • Steno Diabetes Center Copenhagen
 • Region Hovedstadens Akutberedskab
 • Region Hovedstadens Apotek
 • Den Sociale Virksomhed
 • Koncerncentrene

Ansættelsesforhold


Coronatest af personale i kritiske funktioner

Læs om test af personale i denne artikel:

Coronatest af personale i kritiske funktioner i og udenfor regionen


Hvis du efter aftale med din leder er henvist til test og ikke arbejder på et af regionens hospitaler, skal du kontakte Region Hovedstadens centrale visitation på tlf. 38 64 99 03. Visitationen har åbent alle ugens dage kl. 8-15 – også i påsken. Hjemsendelse (opdateret 26/3 kl. 16)

Der kommer løbende nyt fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, som Center for HR og Uddannelse orienterer sig i og på den baggrund opdaterer regionens egne meldinger. Sundhedsstyrelsens retningslinjer til sundhedssektoren kan læses her:

"Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet" 18.03.20

"Personale og arbejdsgivers ansvar for at hindre smittespredning med COVID-19" 13.03.20

Følgende gælder for medarbejdere, der har symptomer på COVID-19: :

 • Hvis medarbejdere i deres arbejde har haft nær kontakt med patient med bekræftet COVID-19 – fx ved ikke at benytte værnemidlerne på de foreskrevne måder – påhviler der lederen en særligt skærpet forpligtelse til at sikre, at medarbejderen har øget opmærksomhed på mulige symptomer på COVID-19, herunder feber, hoste, åndenød, muskel/ledsmerter, træthed og hovedpine, men også milde forkølelsessymptomer, til og med 14 dage efter kontakt.

 • Ved lette luftvejssymptomer, som kan give mistanke om COVID-19, må medarbejderen ikke møde på arbejde, og opstår symptomer efter fremmøde skal medarbejderen forlade arbejdet.

 • Ved luftvejssymptomer kan medarbejderen møde på arbejde fra 48 timer efter symptomfrihed.

 • Medarbejdere uden symptomer og medarbejdere med banale symptomer, som ikke er forenelige med COVID-19, kan gå på arbejde som normalt.

Medarbejdere med konstateret COVID-19 eller symptomer på COVID-19 er forpligtet til at oplyse leder om det, så der kan søges sygedagpengerefusion fra 1. sygedag.

Medarbejdere, der allerede er sendt hjem på grund af COVID-19, kommer tilbage på arbejde, hvis de er symptomfri.

Rejser

Sundhedsstyrelsen opfordrer kraftigt til, at man holder sig hjemme i 14 dage, hvis man kommer hjem fra udlandet. Dvs. der skelnes ikke længere mellem røde og orange områder.

Sundhedsstyrelsen har i forhold til bl.a. sundhedspersonale anbefalet, at medarbejdere, der varetager kritiske funktioner, aftaler tilbagevenden til arbejdet med leder. Herunder om der kan tilbydes vurdering af medarbejderen for smitte med COVID-19. Hensigten er at foretage en konkret og individuel vurdering af, om medarbejderen kan påbegynde arbejdet umiddelbart efter hjemkomst.

I regionen vil vi i den konkrete vurdering lægge os op ad den måde, vi håndterer situationer, hvor en medarbejder har haft nær kontakt med en patient med bekræftet COVID-19 – fx ved ikke at benytte værnemidlerne på de foreskrevne måder. Det vil bl.a. sige, at ledere og medarbejdere skal have øget opmærksomhed på symptomer på COVID-19.

Øvrige hjemsendelser

Regeringen har meldt ud, at alle offentligt ansatte skal blive hjemme, medmindre de varetager en kritisk funktion. Alle hospitaler, virksomheder og centre afklarer løbende hvilke medarbejdere, der ikke skal møde op på arbejde i lyset af regeringens udmelding til offentligt ansatte. 

Koncerncentrene har valgt at sende langt den overvejende del af medarbejderne hjem og arbejde hjemmefra. De står fortsat til rådighed for opgaver, koordination og understøttelse mv. via Skype, mail og telefon. Medarbejdere i særlige risikogrupper for COVID-19 smitte og alvorlig sygdom (opdateret 3/4 kl. 13)

Sundhedsstyrelsen har listet, hvem der er i særlig risikogruppe, herunder bl.a. personer med kronisk sygdom, nedsat immunforsvar og gravide (ud fra et forsigtighedshensyn).

Læs om særlige risikogrupper:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for særlige risikogrupper betyder:

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe, per automatik sygemeldes og hjemsendes under epidemien.

Ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe, skal dog ikke udsættes for oplagt smitterisiko, dvs. skal ikke have kontakt med patienter, der er mistænkt for smitte eller bekræftet smittet med COVID-19. Medarbejdere, der tilhører en risikogruppe, og som varetager funktioner, hvor de med stor sandsynlighed udsættes for smitteeksponering, dvs. har kontakt med patienter med mistænkt eller bekræftet smitte med COVID-19, skal derfor flyttes til anden opgave eller funktion, hvor der ikke er oplagt smitterisiko.

I dialog mellem leder og den enkelte medarbejder foretages en konkret og individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende fortsat varetager sin sædvanlige funktion. I vurderingen skal bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til funktion uden kontakt med patienter med mistænkt eller bekræftet smitte med COVID-19, samt medarbejderens egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion.

Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere medarbejderen skal løses lokalt, og må ikke være en hindring for, at medarbejderen omplaceres og skærmes fra opgaver med oplagt smitte, dvs. kontakt med patienter, der er mistænkt for smitte eller bekræftet smittet med COVID-19.

Medarbejdere, herunder især medarbejdere i særlige risikogrupper, skal informeres om væsentlige smittekilder, samt hvilke foranstaltninger de kan tage i forhold til at skærme sig mod smitte. Information håndteres både lokalt og kan tilgås via intranet, RegionH.dk, Sundhedsstyrelsens hjemmeside (SST.dk) og coronasmitte.dk.

Særligt om gravide

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det ikke på nuværende tidspunkt påvist, at gravide er særligt modtagelige for smitte, har en øget risiko for at få et svært sygdomsforløb med COVID-19 eller har en øget dødelighed. Det er heller ikke påvist for det ufødte barn. Men ud fra et forsigtighedshensyn, både over for den gravide og over for det ufødte barn, betragter Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe i forhold til COVID-19

Lederen skal således drøfte den arbejdsmæssige situation med den gravide medarbejder, så der foretages en konkret individuel vurdering af, om vedkommende kan varetage sine vanlige funktioner og/eller opgaver.

Indtil graviditetsuge 28

Gravide inden 28. graviditetsuge håndteres under hele graviditeten på lige fod med andre risikogrupper i deres arbejdsmæssige situation.

Hvis den gravide medarbejder i sine vanlige funktioner og/eller opgaver vil komme i kontakt med patienter med mistænkt eller bekræftet smitte med COVID-19, skal vedkommende omplaceres til en anden opgave, hvor der ikke er kontakt med patienter, der er mistænkt for smitte eller bekræftet smittet med COVID-19. Omplacering af den gravide skal ske, uanset hvor langt kvinden er i sin graviditet.

Fra graviditetsuge 28

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide fra graviditetsuge 28 have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet. Hvis hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller i forhold til de opgaver, som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder sygemeldes.

Hvis du bor uden for danske grænser (opdateret 13/3 kl. 21)

De danske grænser er blevet lukket midlertidigt til og med 13. april 2020. Det betyder, at kun danskere samt udlændinge med et anerkendelsesværdigt formål kan komme ind i landet. Et anerkendelsesværdigt formål er fx, hvis man arbejder i Danmark.  

For jer udenlandske medarbejdere i Region Hovedstaden med bopæl i udlandet – fx i Sverige – betyder dette, at I ved grænsen til Danmark skal kunne vise, at I har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. 

Region Hovedstaden har 14. marts 2020 sendt et brev med dokumentation for din ansættelse i regionen via eBoks (alternativt til din arbejdsmail, hvis du ikke er tilmeldt digital post). Brevet kan vises ved den danske grænse som dokumentation for, at du har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.Psykologisk rådgivning (opdateret 25/3 kl. 15)

Du kan få psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemer.

Rigshospitalets medarbejdere kan benytte psykologerne på Krisepsykologisk Klinik. Krisepsykologisk Klinik tilbyder også debriefing af medarbejdere efter voldsomme eller uventede begivenheder på hospitalet. Man kan henvende sig til Krisepsykologisk Klinik med eller uden lederens viden eller medvirken. Klinikken kan kontaktes på telefon 3545 7850 alle hverdage mellem kl. 9 – 15.

Medarbejdere på Region Hovedstadens øvrige hospitaler og virksomheder kan få hjælp af psykologer fra Falck Healthcare til akut psykologisk rådgivning, fx psykisk førstehjælp og debriefing og til anden psykologisk rådgivning, fx i forhold til stress og udbrændthed.

Rådgivningen bliver givet til både grupper af medarbejdere og til enkeltpersoner. For at forebygge smitterisici bliver rådgivningen i den kommende tid gennemført pr. telefon eller som webbaseret/virtuel rådgivning i stedet for ved personligt fremmøde. Ved henvendelse til Falck Healthcare skal man oplyse, om man vil have telefonisk eller webbaseret/virtuel rådgivning.

Ring til en af disse kontaktpersoner for at få at vide, hvordan du kommer i kontakt med Falck Healthcare.

Hospital/virksomhedNavnTelefonnummer
Amager og Hvidovre HospitalGitte Pedersen3862 3252
Bispebjerg og Frederiksberg HospitalJytte Kruckow2031 3397
Bornholms HospitalJens Bjerre Bergholdt3867 0102
Herlev og Gentofte HospitalBirgitte Juul Diekmann3867 4009
Nordsjællands HospitalMichael Ballegaard4829 6021
Region Hovedstadens PsykiatriLine Juul Christensen
3864 0029
Region Hovedstadens ApotekDorte Langhoff4457 7715
Region Hovedstadens AkutberedskabKaren Deibjerg Heinrich2388 5693
Steno Diabetes Center Hanne Laursen Cozzari3091 3325
Den Sociale VirksomhedMark Henriksen3866 6962
KoncerncentreneThomas Winther Bach3866 9807Ferie og fridage (Opdateret 3/4 kl. 13)

​En ny aftale betyder, at du med kortere varsel end normalt kan blive bedt om at holde op til fem fridage, hvis du er hjemsendt. Hvis du er en del af beredskabet, kan situationen omvendt være, at du må overføre ferie til næste ferieår.

For dig, der er i beredskab

Er du en del af coronaberedskabet, kan situationen være, at du ikke kan nå at afholde de ferie- og fridage, du har til gode i dette ferieår, som slutter den 30. april.
Du og din leder har følgende muligheder for at aftale overførsel eller udbetaling af ferie:

 • 1.- 4. ferieuge skal normalt holdes indenfor ferieåret, men kan – i denne særlige situation – overføres, hvis du på grund af COVID-19 ikke har mulighed for at holde ugerne før ferieårets afslutning. Det skal skyldes, at din leder har vurderet, at din tilstedeværelse er absolut nødvendig og at du således ikke kan afvikle ferien. Denne overførsel sker med hjemmel i netop vedtaget ”Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19”. Ugerne kan overføres til næste ferieår, men kan ikke aftales udbetalt.
 • 5. og 6. ferieuge kan aftales udbetalt eller overført til næste ferieår, efter de helt sædvanlige bestemmelser herom
 • Hvis du ikke aftaler andet, bliver ikke-afholdt 6. ferieuge automatisk overført, hvis du er ansat i koncerncentrene, på Bornholms Hospital eller på Amager Hvidovre Hospital – og automatisk udbetalt i maj måned, hvis du er ansat på øvrige hospitaler og virksomheder

For dig, der er hjemsendt

Den 24. marts blev der indgået en aftale om, at regionalt ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts – 13. april 2020, skal afvikle op til fem fridage.

Formålet med aftalen er at ruste regionerne bedre til håndtering af opgaveefterslæb, når vi vender tilbage til normalsituation. På linje med de øvrige offentligt ansatte og privatansatte er aftalen også et bidrag til den lønnede hjemsendelse.

Læs aftalen om afvikling af ferie

 i forbindelse med hjemsendelse pga COVID-19-situationen

Kort fortalt betyder det:

 • Hvis du har fridage til gode, kan du med dags varsel blive bedt om at afvikle op til fem fridage i perioden til og med 13. april 2020. Der er ikke lang tid til at håndtere den nye ferieaftale, men din leder bestræber sig på at udmelde det i så god tid som muligt og i dialog med dig.

 • Der kan anvendes feriedage, 6. ferieuge-dage, afspadsering og flextid. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra dig.

 • Fridagene skal afvikles som hele dage.

 • Det er din leder, der efter dialog med dig, beslutter hvilken type frihed, der skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles inden for perioden.

 • Allerede afviklede fridage i perioden 13. marts – 27. marts tæller med i opgørelsen af de fem dage.

Læs mere om detaljerne i nedenstående spørgsmål og svar.

Hvem bliver bedt om at afvikle frihed?

Det er din leder, der i sidste ende beslutter, hvilke medarbejdere, der skal afvikle fridage, men det efterstræbes at det sker i dialog.

Hvornår skal fridagene holdes?

Din leder beslutter, efter dialog med dig, hvilken type fridag, der skal anvendes, samt hvornår fridagene skal afvikles. Fridagene kan også placeres i de tre dage før påske (6.-8. april 2020), ligesom dage kan placeres som to sammenhængende dage i uge 16.

Allerede afviklede fridage i perioden 13. marts – 27. marts tæller med i opgørelsen af de fem dage.

Kan jeg blive bedt om at afvikle fridage ud over de i aftalen fastsatte fem dage?

Udover de fem dage, kan din chef bede dig om at afvikle fridage efter de normale regler og i dialog med dig.

Der opfordres til at varsling af afspadsering, flex mv. sker under hensyntagen til den enkelte medarbejder og inden for rammerne af en god og fornuftig personalepolitik.

Hvad sker der med allerede fastlagt ferie?

Feriedage eller 6. ferieuge-dage, som du allerede har aftalt at holde i perioden 14.-30. april, kan fastholdes eller med dags varsel - og efter dialog med dig - fremrykkes (op til fem dage) til afholdelse i perioden til og med den 13. april 2020.

Hvis fremrykning af feriedage og/eller 6. ferieuge-dage medfører et økonomisk tab for dig (fx afbestilling af rejse, feriebolig eller lignende), skal arbejdsgiver erstatte dette økonomiske tab såfremt det er ferieændringen, der medfører dit tab. Du har dog også selv pligt til at begrænse dit tab.

Hvad sker der med ferie, der allerede er aftalt overført til næste ferieår?

Hvis du allerede har aftalt at overføre feriedage til næste ferieår, kan din leder godt vælge at annullere denne aftale og i stedet bede dig om at holde op til fem feriedage i perioden frem til 13. april 2020. 

Kan du blive bedt om at afvikle fridage uden løn?

Nej, du skal ikke afvikle fridage uden løn i perioden. Men hvis du kan få udbetalt feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, vil dette være at sidestille med, at du afvikler fridage med løn.

Studerende og elever


Studerende og elever (opdateret 27/3 kl. 10)

Elever og studerende kan bidrage til at håndtere den helt særlige situation, vi står i. Der er derfor enighed om, at klinikophold så vidt muligt skal fortsætte.

Studerende og elever, som endnu ikke har været i praktik, skal heller ikke sendes i praktik, før situationen har ændret sig. For social- og sundhedsassistentelever betyder det, at de ikke skal i hospitalspraktik og/eller psykiatripraktik, før situationen har ændret sig. Dette fordi de ikke har erfaring fra områderne fra tidligere.

Den sædvanlige hold- eller gruppeundervisning gennemføres ikke.

Som normalt kan de studerende og eleverne bidrage til:

 • At løse opgaver, som de er kompetente til set i lyset af, hvor langt de er i deres uddannelsesforløb.
 • At løse opgaver, som de ikke endnu har opnået kompetencen til, hvis der kan tilbydes tilstrækkelig vejledning til opgaven.

Hvilke opgaver der kan blive tale om vil bero på en konkret vurdering, som foretages der, hvor den studerende eller eleven er tilknyttet. 

Det er det enkelte hospital og afdeling der beslutter, om man ønsker at fastholde de studerende og eleverne i klinisk praktik. Dette vil afhænge af, om der er opgaver, som den studerende eller eleven kan deltage i.

Elever ansat af Region Hovedstaden opretholder deres løn, hvis de sendes hjem.

Hvis man lokalt vælger at aflyse praktikken, så skal relevante uddannelsesinstitution/skole og CHRU have besked. Det skal efterfølgende afklares, hvilken betydning aflysning af praktikophold vil få for uddannelsesforløbene. Yderligere information om, hvordan dette skal håndteres, vil følge.

Det kliniske uddannelsessted sørger for de studerendes og elevernes tryghed og sikkerhed, når de er i klinisk praktik. Elever og studerende skal tage samme forholdsregler som regionens personale og ikke møde, hvis de har symptomer på sygdom.

Hvis hospitalerne får brug for ekstra hjælp, fx fra studerende som ikke er i klinisk praktik eller fra hjemsendte studerende, så vil der blive mulighed for at blive inddraget på anden vis. Dette vil i så fald være en anden situation, og ikke en del af den kliniske uddannelse.

Undervisningsministeriet har den 21. marts udstedt en midlertidig bekendtgørelse, som giver mulighed for, at praktiktiden på en række erhvervsuddannelser kan forlænges. Årsagen til dette er et ønske om at skabe øget fleksibilitet, så det bliver muligt at gøre brug af elevernes arbejdskraft. Konkret betyder det, at et praktiksted og en elev kan aftale at forlænge praktiktiden. Dette gælder for uddannelserne til ambulancebehandler, serviceassistent og social- og sundhedsassistent i op til to måneder, og kun hvis forlængelsen er begrundet i, at eleven er sendt i praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19. Hvis arbejdsgiveren hjemsender eleven som følge af foranstaltninger vedr. COVID-19, så vil det være muligt at afkorte eller forlænge praktiktiden. Det vil også være muligt at bytte rundt på skole- og praktikperioder. Retsinformation.dk

KU's studievejledning opdaterer løbende de medicinstuderende via studiebeskeder: KU/Studiebeskeder

Københavns Professionshøjskole opdaterer løbende deres studerende på egen hjemmeside: Københavns Professionshøjskoles hjemmeside

Elever ansat i Region Hovedstaden orienteres af relevant erhvervsskole. Derudover har alle elever ansat af Region Hovedstaden modtaget et brev der præciserer, at eleverne skal møde ind på deres praktiksted, og at det er praktikstedet der beslutter, om de skal fortsætte i den kliniske praktik.

Nogle kommuner i regionen har besluttet at lukke helt ned for elever i klinisk praktik. Elever ansat i Region Hovedstaden, men som skal i praktik i en sådan kommune, kan derfor ikke komme i denne praktik.

Se også denne Q&A målrettet professionsbachelorer, elever, kliniske vejledere og undervisere


Møder, kurser og uddannelsesaktiviteter


Regionale uddannelsesaktiviteter (opdateret 19/3 kl. 16:30)

Al normal regional kursus- og uddannelsesaktivitet, herunder ledelsesudvikling, som ikke knytter sig til opkvalificering i forbindelse med corona-indsatsen, aflyses indtil videre til og med udgangen af maj.
 
Teoretiske kursusaktiviteter og samlinger af større antal studerende aflyses tilsvarende.

Afklaringer om håndtering af kurser og uddannelse foregår på det hospital, virksomhed eller center, der har ansvar for aktiviteten. Spørgsmål til konkrete aktiviteter skal derfor rettes til arrangøren. Møder og konferencer m.m. (opdateret 19/3 kl.16:30)

Forsamlinger mm. med deltagelse af mere end 10 personer er blevet forbudt ved lov i Danmark. Offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i, er dog ikke omfattet af dette forbud.

Som hidtil deltager ansatte i Region Hovedstaden som udgangspunkt ikke i arbejdsrelaterede konferencer og fysisk større møder m.m.  Det skal i hvert enkelt tilfælde afvejes fx, om det kan udskydes, om det kan afholdes via video eller telefon, samler mange klinikere fra samme speciale eller lignende.Sådan holder du ikke-fysiske møder

Det anbefales i øvrigt, at alle fysiske møder, så vidt det er muligt og giver mening, erstattes af andre mødeformer fx videomøder og lignende. Alle Region Hovedstadens computere har adgang til Skype for Business. 


Hjemmearbejde


It-sikkerhed

”Medarbejderne skal naturligvis altid følge retningslinjerne omkring IT-sikkerheden. Vær dog særdeles opmærksom i denne tid når du anvender regionens systemer også når du arbejder hjemmefra".

"I disse dage arbejder rigtig mange af os hjemmefra og arbejdssituationen er uvant for os. Derfor minder jeg alle regionens ansatte om at være ekstra omhyggelige med at følge de gode råd til sikker adfærd på nettet,” siger direktør for CIMT, Torben Dalgaard.

 Gode råd fra Center for Cybersikkerhed

På hjemmesiden for Forsvarsministeriets Center for Cybersikkerhed kan du se en række gode råd, så du kan få genopfrisket den gode skik og brug, når man fx arbejder hjemmefra

”Det handler først og fremmest om, at man som medarbejder bruger sin sunde fornuft, når man bruger internettet. Lad være med at trykke på links, som ser mærkelige ud. Vær også klar over, at der for tiden florerer rigtig mange falske mails, som skal udgive sig for at komme fra myndigheder, vi ellers har tillid til, fx Sundhedsstyrelsen, siger Torben Dalgaard. Sådan holder du ikke-fysiske møder

Det anbefales i øvrigt, at alle fysiske møder, så vidt det er muligt og giver mening, erstattes af andre mødeformer fx videomøder og lignende.

Alle Region Hovedstadens computere har adgang til Skype for Business. Redaktør