​​​

ABC for mental sundhed

Formål
At understøtte mental sundhed ved at arbejde med betydningen af fællesskaber og meningsfulde aktiviteter 

Indhold
ABC for mental sundhed er en forskningsbaseret indsats for at fremme mental sundhed, der har positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed, så det også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker. ABC for mental sundhed bygger på følgende principper: A) at gøre noget aktivt, B) at gøre noget sammen og C) at gøre noget meningsfuldt

Indsatsen formidles blandt andet via en hjemmeside (www.abcmentalsundhed.dk) med råd til mental sundhed. Udover en vejledning til fagprofessionelle og andre, der beskriver hvordan man bedst kommer i gang med at arbejde med ABC-principperne, kan følgende også findes på hjemmesiden:

 • ABC-guiden med spørgeskemaer til hvert ABC-princip

 • Råd vedr. kost, søvn, alkohol, motion og stoffer

 • Inspiration til at efterleve ABC-principperne

 • Foldere med eksempler på konkrete cases

 • Inspiration til aktiviteter, indsatser, kampagner og events (fx plakater, lydbøger, bøger, film og andet materiale), der kan fremme bl.a. fællesskaber og socialt samvær

Det er muligt at blive ABC-partner og fx få input til ens organisations udvikling af handleplaner, kapacitetsopbygning, implementering og evaluering af lokale indsatser mod, at man bl.a. deltager aktivt i 4 årlige netværksmøder, udfylder det årlige evalueringsskema og bidrager til mindre arbejdsgrupper omkring konkrete projekter og opgaver

Målgruppe
Hele befolkningen

Omkostninger
Gratis

Hvem kan varetage aktiviteten?
Skolens medarbejdere og elever kan frit benytte hjemmesidens materialer, fx i undervisningen

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Det danske sekretariat for ABC for mental sundhed har foretaget flere forskningsevalueringer og afrapporteringer i perioden 2016-2020, som overordnet viser følgende resultater:

 • ABC fremmer livskvalitet, livstilfredshed og selvvurderet mental sundhed

 • ABC reducerer risikoen for at udvikle depression, angst og nedsat kognitiv funktion samt udvikle alkoholproblemer

 • Unge kan have udfordringer med at huske ABC-budskaberne, hvorfor det anbefales at beskrive disse gentagende gange

 • Mange faktorer (politiske, økonomiske og strukturelle forhold) påvirker det enkelte menneskes mulighed for at ændre mentalt sundhedsfremmende adfærd

 • I arbejdet med fremme af mental sundhed er det vigtigt, at der udvikles en fælles forståelse for, hvad mental sundhed er

 • Der er fortsat behov for systematisk afprøvning og evaluering af længerevarende ABC-tiltag

Afsendere af indsatsen
Partnerskabet ABC for mental sundhed, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Psykologi v. Københavns Universitet

Kontakt
Charlotte Meilstrup, projektchef for ABC: cbm@psy.ku.dk

Vibeke Koushede, institutleder og professor: vjk@psy.ku.dk

Administrative mails eller forespørgsler: info@abcmentalsundhed.dk​

Læs mere her:
www.abcmentalsundhed.dk

I efteråret 2022 overgik ABC til dette nye site

Dokumenter i PDF-format:
ABC-guiden.pdf


Redaktør