Unge hjælper unge - Mentorordning

Formål
At skabe et innovativt læringsmiljø og fremme fællesskaber og socialt samvær

Indhold
Et afsluttet projekt på Struer Gymnasiums HG-afdeling i perioden 2009-2011, som indebar:

  • Udvælgelse af unge mentorer samt kursus for dem

  • Nedsættelse af projektgruppe bestående af: klasselærere, studievejleder, skoleledelse, de nye unge mentorer og en tovholder

  • Igangsættelse af introforløb, lektiecafe og dagligdag for nye elever og unge mentorer

  • Opfølgning, justering og evaluering

Mentorerne rekrutteres til opgaven via præsentationer for klasserne, en ”jobannonce” og i nogle tilfælde et prik på skulderen. De unge mentorer er mentor for enkelte elever, som i løbet af en samtale med skolens studievejleder allerede inden skolestart har udvist tegn på behov for ekstra støtte. Mentor er ligeledes tilknyttet hele dén klasse, som mentee tilhører – mentor hjælper dermed med til at støtte klassen som helhed (det sociale miljø) - bl.a. via en lektiecafé - og mentor kan i enkelte tilfælde spotte nye mentees (fx elever, der ikke trives socialt). Alle nystartede elever møder således mentorerne, men der vil efterfølgende blive udført et differentieret mentorarbejde

Der afholdes projektgruppemøde hver anden måned, hvor alle lærerne, klasselærerne, tovholder og uddannelseschefen mødes og gennemgår elevernes trivsel, fravær og behov for støtte. Derigennem aftales også mulighed for at anvende de unge mentorer og i givet fald hvordan

Målgruppe
Nye elever på ungdomsuddannelser 

Omkostninger
Ingen information herom

Hvem kan varetage aktiviteten?
Det vides ikke, hvem der har gennemført træning af de unge mentorer eller hvad denne træning specifikt indebærer, men det kan fx være relevante kommunale medarbejdere eller en studievejleder. Det er den samlede projektgruppe, der er ansvarlig for at planlægge og gennemføre fællesskabende aktiviteter såsom introforløb

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Der er ikke foretaget en evaluering af projektet, men følgende praksiserfaringer udspringer af mentorordningen1:

  • Elev til elev- kontakt giver større mulighed for at nå de elever, som klasselæreren hidtil har haft svært ved. Mentees er typisk mere lydhør overfor jævnaldrende elever

  • Kollektive beskeder og information fra mentorerne til hele klasser bliver modtaget mere åbent 

  • Mentorordningen har vist sig at være et værktøj, der kan styrke det sociale miljø på skolen

  • Mentorerne vokser med opgaven og får dermed udforsket og opøvet nye personlige kompetencer. Desuden skærper det kravet til mentors faglige styrker, at mentees til tiden efterspørger lektiehjælp

  • Mentorordningen kræver imidlertid også en konstant opfølgning og justering i projektgruppen, herunder er det vigtigt med regelmæssige samtaler og support til mentorerne

  • Det er vigtigt at involvere hele lærerstaben

Afsendere af indsatsen
Struer Gymnasium HG-afdeling​

1 Praksiserfaringerne er opsamlet i forbindelse med en intern kortlægning foretaget af SDCC i 2015

Redaktør