Skole-, elev- og virksomhedssamarbejde på hovedforløb

Formål
At systematisere kontakten mellem erhvervsskole og praktiksteder på de hovedforløb, som skolen udbyder, og udvikle et tættere samarbejde om elevernes faglige kompetenceopnåelse såvel som eventuelle individuelle eller sociale udfordringer

Indhold
Denne indsats er udviklet af Køge Handelsskole og indskrevet i skolens handlingsplan i både 2010 og 2011, hvor skolen udarbejdede et samlet servicekoncept for de praktiksteder, som skolen er i kontakt med. Konceptet indbefatter:

  • Et personligt møde med praktiksteder: Skolens praktikpladskonsulent besøger alle nye praktikpladser for at informere om bl.a. relevante kontakter på skolen og svare på spørgsmål. Herudover registreres uddannelsesaftaler med nye praktiksteder, og når der er omkring fire nye, inviteres de og deres elever til et møde på skolen om vekseluddannelsessystemet. Endelig er der udviklet en plan for at opsøge alle praktiksteder, inden eleverne færdiggør deres uddannelse med henblik på at knytte praktikstederne tættere til skolen og forespørge, om de eventuelt er interesseret i en ny elev

  • To møder på skolen med elever og praktiksteder: Praktikstederne inviteres til møde på skolen to gange i forbindelse med et forløb med en elev. Første møde holdes i starten af hovedforløbet, hvor elev og praktiksted inviteres til et informations- og arbejdsmøde – her får de information om pligter og rettigheder for både elev og praktiksted, uddybende information om bl.a. valgfri specialefag og introduktion til elevplanen. Andet møde afholdes ca. to uger før fagprøven. På mødet præsenterer skolen reglerne for fagprøven og uddyber hhv. elevens og praktikstedernes ansvar. Herefter er der afsat tid til, at elev og praktiksted sammen kan udvikle elevens ideer til fagprøven ud fra et skema og med mulighed for at få besvaret spørgsmål af lærerne

  • Kursus for oplæringsansvarlige, hjemmeside og information til elever: Skolen er sammen med kommunen ved at udvikle et kursus for oplæringsansvarlige, som skal give et bedre kendskab til deres rolle og funktion i elevens uddannelse samt lære dem om bl.a. konflikthåndtering. Endelig er der planer om at forbedre skolens hjemmeside, så den appellerer mere til virksomhederne, og skolen har forbedret informationen til eleverne om videreuddannelsesmulighederne

Målgruppe
Hovedforløbselever og (potentielle) praktiksteder

Omkostninger
Ingen oplysninger herom

Hvem kan varetage aktiviteten?
Indsatsen er forankret i skolens eksisterende organisation og arbejdsfordeling. Uddannelseschefen for det merkantile område er projektleder, men arbejdet med at gennemføre de forskellige elementer er uddelegeret til skolens koordinatorer for henholdsvis hovedforløbet, skolepraktik og LOP

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Der er ikke foretaget en decideret evaluering på baggrund af indsatsen, men i en opsamlende rapport fra Dansk Evalueringsinstitut (EVA) deler skolen følgende erfaringer:

  • Tidligere blev der sendt information til elev og praktiksted om fagprøven, men alligevel mødte nogle elever op uden at have gjort sig særlige overvejelser og uden at have indgået aftaler med deres praktiksted. Erfaringen er, at der er stort fremmøde til disse møder, og at eleverne nu er bedre forberedt til deres fagprøve

  • Som følge af indsatsen opsøger skolen nu praktikstederne mere, men er meget opmærksom på ikke at trætte dem. Skolen lægger stor vægt på, at kontakten skal være relevant, og at praktikstederne skal opleve, at de får noget ud af at deltage i fx møder på skolen. Erfaringerne på skolen er, at praktikstederne ikke oplever, at skolen er for påtrængende, men at de faktisk oplever kontakten som en hjælp

Afsendere af indsatsen
Køge Handelsskole

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
Rapport fra EVA 2012.pdf

Redaktør