​​​

Virksomhedssamarbejde for flere praktikpladser

Formål
At klæde både elever og lærepladser bedre på, inden de indgår uddannelsesaftale, samt tydeliggøre hvilken hjælp skolen kan tilbyde

Indhold
Denne indsats er afprøvet på Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) i København i 2011. Afsættet for indsatsen var en høj grad af uddannelsesaftaler, der blev ophævet i prøvetiden pga. utilstrækkelig afstemning af forventninger mellem læreplads og elev: en del elever har ingen erhvervserfaring og er derfor ikke forberedt på hvad der kræves af dem, og lærepladserne har ikke indblik i den ungdomskultur, som eleverne er en del af. Indsatsen skal bl.a. tydeliggøre, hvilken hjælp skolen kan tilbyde, så ophævelser af aftaler kan minimeres, og eleven fastholdes i uddannelsen. Derudover skal indsatsen støtte de elever, som har svært ved at skaffe sig en læreplads, samt sikre et øget gensidigt kendskab mellem elev og læreplads/arbejdsmarked. Indsatsen består af følgende delindsatser:

  • Jobcafé som bindeled mellem elever og lærepladser: På grundforløbet er der én gang/uge jobcafé for praktikpladssøgende elever, hvor lærepladserne så at sige skal ’sælge’ sig selv til interesserede elever. I jobcaféen præsenterer repræsentanter for tandklinikker deres virksomhed, fortæller hvad de kan tilbyde, og hvad de forventer af eleverne. Der er maksimalt fem tandklinikker i jobcaféen ad gangen, og eleverne opnår indsigt i de forskelle, som virksomhederne repræsenterer, og forskellige forventninger til eleven. Eleverne har mulighed for en uformel samtale med de enkelte virksomheder og for at aflevere en praktikansøgning. For mange elever er det trygt og udviklende at holde de første samtaler på ’hjemmebane’, og jobcaféen betyder desuden, at alle elever får mulighed for at tale med forskellige virksomhedsrepræsentanter

  • Ambassadørkorps: Etablering af et ambassadørkorps af tidligere elever, der afholder oplæg om jobbet som klinikassistent, og fortæller mere om, hvad det indebærer. En del elever har ingen erhvervserfaring, og oplæggene har til formål at konkretisere deres kommende arbejdsopgavers indhold, fx at arbejdet som klinikassistent er meget varieret og spænder fra kontorarbejde til kontakt med patienter

  • Pilotprojekt, hvor elever følges tæt i prøveperioden: Denne delindsats har fokus på elever, der allerede har indgået en uddannelsesaftale, og som befinder sig i prøvetiden, og indebærer a) Informationsbrev til elev og praktiksted ved indgåelse af uddannelsesaftalen, b) Telefonkonsultation for elever og praktiksteder om samarbejdet og evt. ønsker om hjælp og vejledning i forhold til uoverensstemmelser parterne imellem samt c) Besøg fra skolen, hvis praktiksted og elev ønsker at få hjælp til at løse problemstillinger, som ellers kan føre til ophævelse af uddannelsesaftalen

Målgruppe
Potentielle lærepladser, lærepladssøgende elever og elever, der har fået læreplads; dog særligt fokus på de elever, der har svært ved at skaffe sig en læreplads

Omkostninger
Økonomiske omkostninger er ikke oplyst

Hvem kan varetage aktiviteten?
De forskellige aktiviteter er en del af lærepladskonsulentens arbejdsopgaver, som har ansvaret for at gennemføre dem. Studievejledere henviser elever og lærepladser til lærepladskonsulenten, mens faglærere bestiller ambassadørkorpset af klinikassistenter til deres grundforløbshold

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Der er ikke foretaget en decideret evaluering på baggrund af indsatsen, men i en opsamlende rapport fra Dansk Evalueringsinstitut (EVA) deler skolen følgende erfaringer:

  • Skolen oplever, at aktiviteterne generelt har understøttet bedre forventningsafstemning, både blandt lærestederne og elever

  • Skolen har tidligere oplevet, at elever med anden etnisk baggrund end dansk nogle gange bliver valgt fra på forhånd, men i jobcaféen får virksomhederne mulighed for at tale med dem og få et indtryk af deres personlighed. Skolen oplever, at jobcaféen er med til at ændre lærepladsernes forventninger på den måde, at virksomhedernes forhåndsopfattelse af hvilken type elev, de vil have, kan have ændret sig, når de forlader jobcaféen

  • Jobcafeen fungerer som bindeled mellem elever og lærepladser, og lærepladskonsulenten vurderer, at den har den ønskede virkning, fordi flere elever får en uddannelsesaftale. Her er det erfaringen, at den største gevinst ses blandt elever med anden etnisk baggrund end dansk, fordi de forbedrer deres chancer for at finde en læreplads gennem det personlige møde

  • Lærepladserne har også meldt positivt tilbage, og skolen har oplevet en stigning i antallet af lærepladser, der ønsker at deltage i jobcaféen. Lærepladserne sparer tid, fordi de kan have flere samtaler og får et bedre match ved at møde flere lærepladssøgende elever personligt

  • Skolen har brugt ambassadørkorpset fem-seks gange og har erfaret, at eleverne har stor glæde af, at der kommer en person udefra og fortæller om jobbet som klinikassistent og hvad det indebærer


Afsendere af indsatsen
Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT), Københavns Universitet

Kontakt
Lærepladskonsulent Doris Lukowski-Nielsen, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere: E-mail: dln@sund.ku.dk​ / Tlf: 35 32 68 37

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
Rapport fra EVA 2012.pdf

Redaktør