​​​

Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU)

Formål
At iværksætte livsstils- og trivselsforandringer blandt elever på ungdomsuddannelser

Indhold
DSU er et afsluttet projekt, som blev gennemført i et samarbejde mellem et gymnasium, en erhvervsskole og en produktionshøjskole i Svendborg i perioden 2004-2006. Projektet bestod af flere delindsatser, hvoraf følgende adresserede fysisk aktivitet:

  • Temadage med øget fokus på motion i skoletiden, fx idræt på skolens område eller i lokalområdet

  • Etablering af bl.a. en sundhedsfremmepolitik på skolen og idræt som valgfag

  • Fysisk aktivitet i pauserne: Indbefatter nye udendørs bordtennis- og basketballfaciliteter

  • Den gode cirkel: Individuelle træningsprogrammer til eleverne, samtaler med en sundhedskoordinator (en lærer på skolen), fokus på sammenhæng mellem krop og sind via bl.a. yoga samt motion som en fast ugentlig aktivitet i to timer på skolen 

  • ”Kom i form til at komme i lære”: et 5-ugers projekt med en blanding af teori og praktik vedrørende kost og motion 

Målgruppe
Elever på ungdomsuddannelser, herunder erhvervsskoleelever

Omkostninger
Sundhedskoordinatorer, som består af mindst én udnævnt lærer fra skolen, fik tildelt 40 timer pr. skoleår i projektperioden til at varetage alle aktiviteter. Det daværende Fyns Amt dækkede 20 af disse timer, mens skolen selv dækkede de resterende timer. Herudover var det op til de enkelte skoleledelser at tildele økonomi og lærertimer i projektet

Hvem kan varetage aktiviteten?
Sundhedskoordinatorerne var hovedansvarlige for temadag, etablering af fysisk aktivitet i pausen, varetagelse af ’Den gode cirkel’ samt ’Kom i form til at komme i lære’, mens det var skoleledelsens ansvar at udarbejde og implementere skolens sundhedsfremmepolitik, eventuelt i samråd med sundhedskoordinatoren 

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Evaluering foretaget af Center for Ungdomsforskning i 2006, baseret på kvantitative og kvalitative metoder. Følgende anbefalinger fremhæves:

  • Et problem optræder sjældent isoleret, hvorfor det anbefales ikke blot at fokusere på ét afgrænset indsatsområde

  • Det anbefales, at man fremover laver en skolepolitik, der er orienteret mod at gøre arbejdet med sundhed, trivsel og livsstil til en integreret del af skolernes virke som helhed. 

  • Det anbefales at udpege centrale nøglepersoner på skolen, der kan varetage indsatsen

  • Det er en stor fordel at inddrage de unge så meget som muligt i alle faser og på alle niveauer af indsatsen, f.ek​s. gennem ung-til-ung

  • Inddrag også gerne forældrene, idet de i høj grad former de unges normer, adfærd og rutiner

Afsendere af indsatsen
Fyns Amt i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Svendborg

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
Ung og sund.pdf

Redaktør