Hvordan skaber vi rum til drengene?

Formål
At reducere frafald blandt unge mænd på automekanikeruddannelsen igennem indsatser tilpasset denne specifikke målgruppes behov og ønsker

Indhold
En indsats med 3 måneders varighed afprøvet i 2009 på Aarhus Tech og Erhvervsskolen Nordsjælland

På den ene skole blev et hold med stor frafaldsprocent udvalgt som idrætsklasse. De fik fælles sund morgenmad, fri frugt og vand i løbet af dagen. Yderligere havde eleverne boksetræning to gange om ugen og fik uddelt ens træningstøj for at skabe en fællesskabsfølelse og mindske risikoen for afbud på grund af manglende træningstøj

På den anden skole blev 13 meget frafaldstruede drenge udtaget til forløbet. De udvalgte drenge blev sammensat i deres egen klasse og fik tilknyttet en fast kontaktperson med socialpædagogisk baggrund. Gruppen fik et skema med bl.a. styrketræning tre gange om ugen i lokalt træningscenter og inddeling i par, som sammensatte deres eget træningsprogram. Yderligere blev der tilbudt en sund frokost

De deltagende elever på begge skoler udførte desuden sundhedsprofiler i form af sundhedstests og konditest inklusiv måling af blodtryk, puls, vægt, fedtprocent og BMI

Målgruppe
Unge mænd på erhvervsuddannelser med høj frafaldsprocent

Omkostninger
Økonomiske omkostninger er ikke oplyst

Hvem kan varetage aktiviteten?
Træning igangsættes af professionelle/elever fra Idrætsdaghøjskolen, kantinen sørger for sund mad, og skolen allokerer ressourcer til kontaktperson

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Intern evaluering fra 2010 baseret på sundhedsprofiler, interviews med elever og lærer samt spørgeskemaundersøgelser blandt elever:

  • Skolerne oplevede, at eleverne var mindre trætte og havde fået mere energi og større selvværd

  • Skolerne oplevede mindre frafald og fravær og en forbedret mødedisciplin blandt de deltagende elever

  • De deltagende elever blev bevidste om, at det krævede en anstrengelse fra dem selv, hvis de ville opnå tilfredsstillende resultater; både når det gjaldt træningsresultater og skoleresultater – dette motiverede dem til at yde en indsats

  • De deltagende skoler indførte efter projektets afslutning obligatorisk idræt to gange om ugen for alle grundforløbshold / indgik en aftale med det lokale fitnesscenter om fri fitness til alle hold på skolens idrætslinje

  • Resultaterne fra den ene skole viste, at idræt én gang om ugen var utilstrækkeligt til at kunne skabe en fysiologisk forbedring eller øge elevernes trivsel, men eleverne udviste dog selv stor tilfredshed med projektet

  • Der var ingen synlige faglige resultater, men undervisere på den ene skole kunne se tendenser på et fagligt løft blandt eleverne

  • Der var stor tilfredshed med boksetræningen, som gav succesoplevelser og inkluderede alle elever

Afsendere af indsatsen
Aarhus Tech, Erhvervsskolen Nordsjælland i samarbejde med Idrætsdaghøjskolen, Århus

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
om projektet.pdf
evaluering.pdf

Redaktør