Optur United

Formål
At øge deltagelsen i, lysten til og kvaliteten af fysisk aktivitet blandt erhvervsskoleelever

Indhold
Indsatsen ’Optur United’ blev gennemført i regi af partnerskabsprojektet ”I Form til Fremtiden” i perioden 2014-2017 som en helhedsorienteret indsats for elever og lærere på landets erhvervs- og produktionsskoler. 

Projektet indtænkte fremme af fysisk aktivitet og mental sundhed blandt elever på alle niveauer i skolen, herunder i undervisning og i aktiviteter for eleverne, i styrkelsen af lærerkompetencer, i involvering af en række aktører (f.eks. sundhedsplejerske) og i forbedringen af skolens fysiske og sociale miljø. 


Projektet indebar følgende tiltag relateret til fysisk aktivitet: 

 • Sundhedscaféer faciliteret af Dansk Firmaidrætsforbund

 • Redskaber og undervisningsmaterialer, som lærerne kan bruge til at få mere fysisk aktivitet ind i skoledagen, fx konkurrencer, udfordringer, quizzer og videoer

 • Workshop for eleverne om trivsel og fysisk aktivitet, afholdt af Psykiatrifonden

 • 2 workshops for lærere, som modtager viden om bevægelse og trivsel og udvælger et indsatsområde, som de vil integrere i undervisningen

 • Adgang til aktivitetsindsatser, fx et motionsbibliotek (’Aktiviteket’), som indeholder beskrivelser af bevægelsesaktiviteter, QR-kodeløb og Bevægelsesbanko

 • Sundhedsorganisering på skolen og opkvalificering af medarbejdere i inddragelsen af fysiske aktiviteter på skolen via Dansk Firmaidrætsforbund

 • En stor fælles aktivitetsdag: ’Schools On The Run’ (SOTR)

 • En forankringspakke​

Målgruppe
Elever og ansatte på erhvervs- og produktionsskoler

Omkostninger
Ingen information herom

Hvem kan varetage aktiviteten?
Psykiatrifonden afholder møder og workshops, Dansk Firmaidrætsforbund varetager sundhedscaféer og opkvalificering af medarbejdere ift. fysiske aktiviteter, SOTH varetager den fælles aktivitetsdag, mens ledelse og medarbejdere varetager øvrige aktiviteter og tiltag, herunder drøftelser af skolens organisering

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Slutrapport foretaget i projektet i 2014-2017 baseret på undersøgelser blandt ledere, lærere og elever via spørgeskemaer, observationer og semistrukturerede interviews. Følgende resultater omhandler arbejdet med fysisk aktivitet: 

 • Lederne vurderer, at de er kommet et godt stykke i forhold til at imødekomme Erhvervsskolereformens krav om 45 minutter bevægelse om dagen - det er ikke alle skoler, der er i mål med at opfylde kravet, men lederne oplever, at skolen har fået relevante redskaber fra projektet til at understøtte integrering af bevægelse i undervisningen

 • Aktiviteket, QR-kodeløb og Bevægelsesbanko er forskelligartede værktøjer, som dermed appellerer til forskellige målgrupper, hvilket betragtes som positivt af både lærere og elever

 • Eleverne er positive overfor mere bevægelse i undervisningen, hvis lærerne tager initiativ hertil

 • 25 % procent af eleverne oplevede at have et aktivitetsniveau lidt over/meget over gennemsnittet ved første undersøgelsesrunde, hvilket steg til 40 % ved anden undersøgelsesrunde

 • Eleverne har i vid udstrækning haft en positiv oplevelse af indsatserne, og nogle oplever desuden, at det har haft en indflydelse på deres sundhedsadfærd

 • Nogle elever oplevede Sundhedscaféen som grænseoverskridende og trak sig enten helt eller delvist fra caféen

Afsendere af indsatsen
Partnerskab bestående af Dansk Firmaidrætsforbund, PenSam, Psykiatrifonden, FOA, Syddansk Universitet (RICH), Elevernes Erhvervsskoleorganisation, Produktionsskoleforeningen og Schools On The Run

Læs mere her:
Kort om Optur United​

Dokumenter i PDF-format: 
Om Optur United samt slutevaluering.pdf

Redaktør