Sundere erhvervsskoler

Formål
At fremme sundere livsstil blandt erhvervsskoleelever med fokus på motion, kost og rygning 

Indhold
Pilotprojektet ’Sundere erhvervsskoler’ foregik i skoleåret 2014-15 med deltagelse af grundskoleelever fra Transport & Logistik på Uddannelsescenter Holstebro (UCH). Det var projektets intention, at alle aktiviteter skulle være lettilgængelige og attraktive for eleverne samt at sundhed skulle tænkes ind i undervisningen, så eleverne bedre forstod meningen med de sundere tiltag på skolen og motiveredes til at benytte dem. 

Inddragelse af elever, lærere og skoleledelse var et centralt element i form af bl.a. oplæg overfor lærergruppen, hyppige besøg fra projektlederen på lærerværelset, besøg i klasserne under undervisning og inddragelse af lærere i budgetplanlægningen. Derudover blev der nedsat et lokalt sundhedsråd på skolen bestående af projektlederen og repræsentanter for elever, lærere og ledere – rådet blev bl.a. inddraget i at udvælge, planlægge og udføre de konkrete interventioner på skolen samt valg af sundhedsundervisere og aktivitetsredskaber. Sundhedsrådet valgte følgende tiltag med fokus på fysisk aktivitet:

 • Motionsredskaber (fx pilatesbolde og tennisketchere), som gør bevægelse nemt, tilgængeligt og indbydende

 • Bevægelse i undervisningen samt opfordring til, at lærere og elever benytter omgivelserne i forbindelse med aktive pauser. Der blev fx optaget videoer om ’power breaks’, hvor eleverne bevæger sig i 5-10 minutter, samt ophængt øvelsesplakater i værksteder og lagerhal

 • Etablering af udendørs multibane

 • Syv inspirationsdage afholdt af en fysioterapeut fra Hjerteforeningen

 • Motionskonkurrencer imellem klasser med involvering af både lærere og elever, fordelt over 4 uger

 • To ugentlige motionstimer i nærliggende sportshal og sidenhen udvidet med adgang til fitnesscenter

Målgruppe
Grundskoleelever på Transport & Logistik, særligt unge mænd

Omkostninger
Motionsredskaber til indkøb på skolen blev udvalgt i samråd med lærere og elever i sundhedsrådet, men det er uklart, hvorvidt det er skolens ledelse eller andre aktører, der har finansieret redskaberne, ligesom det heller ikke fremgår, hvem der finansierede medlemskab til det lokale fitnesscenter. I relation til øget bevægelse i undervisningen blev følgende gratis materiale fra Hjerteforeningen benyttet: undervisningsmaterialer. Derudover har skolen allokeret medarbejder- og ledelsestimer til bl.a. ekstra forberedelse af undervisning med integreret bevægelse, inspirationsdage og konkurrencer

Hvem kan varetage aktiviteten?
Bevægelse i undervisningen samt ekstra motionstimer blev varetaget af skolens undervisere, mens de øvrige aktiviteter blev varetaget af partnerskabets andre aktører​

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Evaluering gennemført af Aalborg Universitet viser følgende resultater fra pilotprojektet relateret til fysisk aktivitet:

 • Der ses en stigning i andelen af elever på skolen, der både ”ønsker” og ”er blevet” mere fysisk aktive som følge af pilotprojektet

 • Generelt er der meget stor tilfredshed blandt eleverne med muligheden for at træne i fitnesscenter/sportshal, der giver forskellige muligheder for at udfolde sig aktivt og beskrives af eleverne som henholdsvis ”gammeldags” (sportshal) og ”fancy” (fitnesscentret)

 • Fitnesscenteret tilbyder mange forskellige muligheder for træning, men holdsport er mere populært blandt eleverne end individuel styrketræning

 • Lærerne spiller en motiverende rolle, når de er fysisk aktive sammen med eleverne, hvorimod inaktive klassekammerater, der ikke deltager i aktiviteterne, virker demotiverende for de elever, der deltager 

 • Skolerne er generelt udfordrede af manglen på tid, faciliteter, færdigheder, undervisningsmaterialer og viden om integration af bevægelse i faglig sammenhæng

 • Det anbefales at inddrage alle nødvendige interessenter, fordi sundhed er en opgave, der kræver bred opbakning og ikke mindst praktisk eller teoretisk viden fra en lang række aktører. En tydelig ledelsesstyret ledelse af skolens sundhedsindsatser bør suppleres af en deltagerorienteret bottom-up ledelse samt inddragelse af eleverne

 • Det anbefales at anvende en bred forståelse af sundhed, der ikke udelukkende tager udgangspunkt i et risikofaktorbaseret sundhedsbegreb og såkaldte KRAM-faktorer

 • Fleksibilitet og metodefrihed bør prioriteres højt, da elevgrupper på erhvervsskoler er meget forskellige

 • Det anbefales ligeledes at stille kursusmuligheder og hjælpeværktøjer til rådighed for skolens medarbejdere, som kan bruges til at planlægge tematiske didaktiske forløb og indbygge elementer af sundhed i hele skoledagen 

Afsendere af indsatsen
Partnerskab imellem Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening, Uddannelsescenter Holstebro, Holstebro Kommunes sundhedscenter, Schulstad A/S og Arla Foods

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
Evaluering - Sundere erhvervsskoler.pdf

Redaktør