​​

Ung og Sund i Uddannelse (USU)

Formål
At styrke sundhedsmæssigt udsatte unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet, så de får bedre muligheder for aktivt at påvirke egen sundhed med henblik på tilknytning og fastholdelse til uddannelsessystemet

Indhold
I regi af satspuljeprojektet ’Ung og Sund i Uddannelse (USU)’ (13 kommunale projekter, som afholdt en række forebyggende sundhedsfremmende aktiviteter for unge) blev delprojektet Ung og Sund i Københavns Kommune gennemført fra 2008-2011 på tre erhvervsskoler og tre produktionsskoler (CPH WEST, Niels Brock, SOSU-skolen, k-u-b-a, produktionsskolen på Høffdingsvej og den Økologiske Produktionsskole) i Københavns Kommune. 


Det var en kombineret indsats med følgende komponenter på tre niveauer:

 1. Strukturelle tiltag rettet mod skolens rammer (sundhedspolitik, etablering af sundhedsråd, ansættelse af en sundhedsguide på skolen, udarbejdelse af plan for fremtidig forankring, motionsredskaber m.m.), der skal muliggøre sunde valg for skolernes elever

 2. Kompetencegivende tiltag, som skal opkvalificere lærere og øvrige fagprofessionelle igennem undervisningsforløb og instruktion i ’Du bestemmer’-forløb og Move on-konceptet samt temadage, fx vedrørende sundhedskommunikation

 3. Elevrettede aktiviteter rettet mod elevernes deltagelse i sundhedsfremmende aktiviteter, blandt andet ’Du bestemmer’-forløb (individuelle og gruppesamtaler), sundhedsdage og motionsevents, øget idræt og fysisk aktivitet samt dialogundervisning med henblik på at styrke elevernes handlekompetencer. Herudover benyttede nogle af skolerne Move On-konceptet aktivt, som består af forslag til små, korte øvelser, der kan bruges til at integrere bevægelse i undervisningen  

Målgruppe
Unge i alderen 16-19 år på en ungdomsuddannelse

Omkostninger
Eftersom indsatsen målrettet unge på erhvervs- og produktionsskoler kun blev afprøvet i Københavns Kommune, er information om omkostningerne herved ikke tilgængelig. Dog fremgår det af projektbeskrivelser, at visse dele af indsatsen var omkostningstunge; herunder ’Du-bestemmer’-forløbet, som blev varetaget af eksterne vejledere, og allokering af timer til skolens sundhedsguide. Herudover brugte eleverne undervisningstid på at deltage i forløbet, og lærerne fik kurser i metoden bag ’Du bestemmer’-forløbet for at kunne anvende den i øvrige sammenhænge

Hvem kan varetage aktiviteten?
Skolen udarbejder og implementerer en aktiv sundhedspolitik, hvor væsentlige elementer (kost, rygning, alkohol m.m.) indgår. Skolens lærere deltager i en opkvalificering, hvorefter de kan varetage opgaver relateret til de unges sundhed. I projektet var der desuden ansat en sundhedsguide på hver deltagende skole, hvilket var en udvalgt lærer, som blev aflønnet af satspuljeprojektet i 8 timer om ugen. Endelig fungerede en sundhedskoordinator ved Afdeling for Folkesundhed i Københavns Kommune som bindeled mellem skolerne

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Ekstern evaluering fra 2011, hvis datagrundlag består af interviews med alle relevante aktører i projektet samt skoleprofiler, midtvejsevalueringer m.m. 

 • Projektet har skabt øget fokus på sundhed på de deltagende skoler

 • Projektet har skabt øget mulighed for fysisk aktivitet og styrkelse af sociale relationer

 • Eleverne var glade for ’Du-bestemmer’-forløbet, selvom de havde svært ved at sætte ord på, hvad deres konkrete udbytte var efter deltagelsen

 • ’Du-bestemmer’-forløbet ligger i skoletiden, hvilket var en udfordring for de skoler, der har begrænset undervisning

 • Størstedelen af de deltagende skoler havde ikke ressourcer til at varetage ’Du-bestemmer’-forløb efter projektperioden, idet de ikke havde råd til at aflønne eksterne vejledere

 • Lærerne på de deltagende skoler mener, at de kompetencegivende tiltag målrettet denne faggruppe var med til at give dem gode redskaber til at snakke med eleverne

 • Skolernes følelse af ejerskab over projektet har været udfordret på grund af en central styring fra Folkesundhed København, og det kan med fordel overvejes, om sundhedskoordinatorfunktionen i lignende projekter skal være ansat på projektskolen

 • Særligt på erhvervsskolerne oplevedes det som en udfordring at forene projektets ambitioner med skolens undervisningspensum, ligesom arbejdsvilkårene for sundhedskoordinatorerne ifølge projektledelsen har været udfordrende med ”et ben i hver lejr”

 • På flere skoler har det været vanskeligt at gøre arbejdet med sundhed både relevant, legitimt og vedkommende for såvel ledelse og lærere som for elever – det har bl.a. været udfordrende at få ledelse, lærere og elever til at forstå formålet og gevinsten ved et sådant projekt 

Afsendere af indsatsen
Afdeling for Folkesundhed, Københavns Kommune

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
Mere om projektet (s. 20-21).pdf
Om satspuljeprojektet.pdf
Evaluering 2011 (s. 45-50).pdf

Redaktør