​​

Åben Anonym Rusmiddelrådgivning

Formål
At skabe et lettilgængeligt rådgivningstilbud på de unges præmisser med henblik på at sikre tidlig opsporing, forebygge længerevarende misbrug og støtte den enkelte unge i uddannelsesforløbet

Indhold
Indsatsen er afprøvet i 2012 på to erhvervsuddannelser: TEC Gladsaxe og KTS Frederiksberg

I indsatsen var to kommunale rådgivere placeret fysisk på skolen en fast dag hver 2. uge mellem kl. 9-13 - i dette tidsrum havde eleverne individuelt eller i gruppe adgang til anonym rådgivning uden på forhånd at have lavet en aftale. Rådgivningen var fleksibel i forhold til samtalens form og indhold, og ofte omhandlede samtalerne ligeledes bagvedliggende omstændigheder og forhold, der forårsagede brugen af rusmidler som fx familiære- og opvækstbetingede problemstillinger, økonomiske udfordringer, boligløshed, kriminalitet og ensomhed samt psykiske problemer af forskellig karakter

Størstedelen af samtalerne var individuelle forløb, hvor eleven arbejdede med sine egne udfordringer omkring rusmidler, mens kun enkelte forløb i projektperioden var gruppesamtaler. Rådgivningen blev enten afholdt på skolen eller under en gåtur. For at styrke den indledende kontakt var rådgivningen helt anonym; det var fx muligt at tale med rådgiverne uden at oplyse navn, klasse eller andre personlige oplysninger

Udover rådgivning blev det undervejs i projektet besluttet at supplere med undervisning for alle nye grundforløb i ’Unge og rusmidler’, som er ét af PsykiatriFondens Ungdomsprojekts undervisningstilbud til erhvervsuddannelser

Målgruppe
Elever på erhvervsuddannelser

Omkostninger
Aflønning af kommunale rådgivere varetages af pågældende kommune, men ingen yderligere oplysninger herom

Hvem kan varetage aktiviteten?
En rådgiver fra kommunens respektive rusmiddelcenter har til opgave at etablere kontakt og skabe tillid, afdække elevens samlede situation, vedligeholde og styrke motivationen, hjælpe eleven med at definere mål, støtte og vise omsorg, synliggøre processen for eleven samt bygge bro og henvise eleven til yderligere hjælp. Eleven kan dukke op til den anonyme rådgivning uden henvisning eller anden forudgående aftale, og PsykiatriFonden har varetaget undervisning af nye grundforløbselever​

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
En rapport fra 2013 opsummerer resultater og erfaringer fra pilotprojektet:

 • På TEC Gladsaxe var efterspørgslen på rådgivningen stor fra projektets start, mens efterspørgslen på rådgivning på KTS Frederiksberg aldrig nåede op på det forventede niveau: 15 elever på KTS Frederiksberg og 41 elever på TEC Gladsaxe gjorde i løbet af projektperioden på ét år brug af rådgivningen

 • Eleverne havde i gennemsnit 2,9 individuelle samtaler. Fem unge benyttede sig af tilbuddet om grupperådgivning; heraf modtog tre af dem også individuelle samtaler

 • Rådgiverne registrerede, at cirka halvdelen af de unge i rådgivningen havde psykiske problemstillinger

 • På trods af, at alkohol er de unges foretrukne rusmiddel, fyldte problemer forårsaget af især hash markant mere i rådgivningen end alkohol: 71% af de rådgivne unge kom med et problemgivende forbrug af hash. Dernæst blev alkohol fremhævet af 20% af de unge og 20% nævnte, at de benyttede sig af rådgivningen pga. pårørendes forbrug af rusmidler
  Ved projektets afslutning havde rådgiverne bygget bro til anden hjælp for 85% af de unge; heraf blev 38% henvist til en ekstern rusmiddelrådgivning, 24% til et kommunalt behandlingstilbud samt 15% til psykiatrien

 • ​​​Følgende fremhæves som vigtige elementer for en succesfuld implementering:

  • ​En stærk ledelsesopbakning

  • En ankerperson på skolen, som kan hjælpe eleverne med at bruge tilbuddet

  • Eksterne (fremfor interne) rådgivere

  • Faste rammer for tilbuddet (fx et fast og passende lokale centralt placeret på skolen)

  • Samarbejdsmøder med skoler og rusmiddelcentre inden opstart

  • En kombination af rusmiddelundervisning og -rådgivning har skabt synergieffekt og øget opmærksomhed på området

  • At rådgiverne har påtaget sig en koordinerende og aktiv rolle ved at etablere kontakt til relevante aktører og lave konkrete aftaler for eleverne har vist sig afgørende for, om eleverne har fulgt op på ønsket om forandringer. Brobyggerfunktionen er også nyttig internt på skolerne, da rådgiverne (ved elevens tilladelse) samarbejder og videregiver relevante informationer til kontaktlærere, mentorer og studievejledere

Afsendere af indsatsen / Sted for afprøvning
Psykiatrifonden i samarbejde med TEC Gladsaxe og KTS Frederiksberg

Læs mere her:
Rapport - Om 'Åben Anonym Rusmiddelrådgivning'.pdf

Redaktør