​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Euforiserende stoffer

På denne side kan du gå på opdagelse og finde inspiration i forskellige indsatser, der adresserer euforiserende stoffer

Indsatserne er enten specifikt målrettet erhvervsskoleelever eller de er vurderet som relevante i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse blandt denne målgruppe

Ved hver indsats står et par nøgleord om indhold og form - Klik på indsatsens titel for at læse mere

Rigtig god fornøjelse!​

Indsatser, der har til formål at fremme elevernes tilegnelse af viden, kunnen, indsigt og forståelse. Inkluderer både traditionelle undervisningsformer samt klasseundervisning og mere innovative læreprocesser og arbejdsformer, fx gruppearbejde, der understøtter elevens aktive deltagelse. Indsatser i denne kategori indeholder alt fra deciderede undervisningsplaner klar til brug til offentligt tilgængeligt undervisningsmateriale, online platforme og andre redskaber, der på eget initiativ kan bruges i undervisningen på erhvervsuddannelserPAS 

* Interaktivt undervisningsforløb á 8 moduler med bl.a. viden om stoffer, social pejling, praktiske kompetenceskabende øvelser, aktiv stillingtagen og inddragelse af digitale medier, herunder interaktive elementer såsom spil

* Interaktivt oplæg til elever af ekstern oplægsholder


Åben Anonym Rusmiddelrådgivning 

* Undervisning af alle nye grundforløbselever i modulet ’Unge og rusmidler’ ved PsykiatriFonden


Ro på Rusen 

* Klassedialoger og undervisningsforløb på skolen


Altomstoffer.dk – Stofleksikon for unge 

* Vidensportal med leksikon over stoffer fra A-Z, korte artikler og videoer om forskellige rusmidler


Trygt Natteliv 

* En række foredrags- og debatarrangementer blandt elever med henblik på at skabe synlighed omkring projektet og debat om unges adfærd i nattelivet


Netstof.dk – Rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer​ 

* Vidensbank med artikelsamling, leksikon og FAQ om alkohol, hash og andre stofferIndsatser, der tilbyder kurser, uddannelse, træning eller lignende til erhvervsskolers medarbejdere/ledelse eller andre tilknyttede aktører. Inkluderer bl.a. tilbud om færdige kurser, online materialer til fri afbenyttelse, facilitering af workshops, samskabelse og anden inddragelse og kapacitetsopbygningPAS

* Workshop for undervisere/medarbejdere om bl.a. regn på problematisk forbrug, afklaring af misbrugsbegrebet, hensigtsmæssig kommunikation, sociale overdrivelser og holdninger til alkohol, hash og andre rusmidler


Udgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer

* Råd og vejledning til undervisere og vejledere i forhold til at identificere og knytte unge til projektet

* Opkvalificering af vejledere og undervisere med fokus på en motiverende og støttende tilgang til målgruppen


U-turn

* Sparring, supervision og konsulentbistand ved indsatser

* Kurser og workshops for fagprofessionelle og andre med fokus på unge, fx undervisning ved rusmiddelbehandlere og rådgivere

* Videns- og kompetencecenter med data og rapporter om unge og rusmidler (VIKUR)


Ro på Rusen

* Kurser, oplæg og sparring til ungdomsuddannelser (lærere, vejledere, ledere) – bl.a. hjælp til udvikling og implementering af rusmiddelpolitik samt viden om unge og rusmidler


Unge, alkohol og stoffer: Seks modelprojekter

* Løbende opkvalificering af medarbejdere, bl.a. fokus på tidlig opsporing og redskaber til at tage kontakt til unge med et problematisk rusmiddelforbrug


Trygt Natteliv

* Kursus over to aftener for lokale restauratører og ansatte på byens restaurationer – bl.a. fokus på udskænkningspolitik, lokale netværk (herunder SSP og gadeplansmedarbejdere) og samarbejde med politiet, tegn på misbrug, praktisk førstehjælp og konflikthåndtering 


Forebyggelse i festmiljøet – Om alkohol og stoffer

* Dørmandskursus for ansatte i nattelivet med fokus på samarbejde, kultur, kommunikation og konflikthåndtering

* Forebyggende kurser for restauratører og deres ansatte med fokus på bl.a. unges festadfærd og brug af rusmidler samt tegn på overforbrugTidsafgrænsede indsatser, der fx søger at påvirke målgruppens adfærd og forståelser, samt planlagte arrangementer/begivenheder, der kan have til formål at sætte fokus på et særligt område eller budskab, skabe opmærksomhed eller relationer, markere en holdning eller igangsætte en aktivitet, fx på skolen. Inkluderer både traditionelle kampagner med fx plakater samt andre kommunikationsaktiviteter såsom happenings og nudging-tiltagTrygt Natteliv 

* En række kampagnemateriale (fx plakater, avisannonce, t-shirts med logo) med henblik på at oplyse om initiativet ’Trygt Natteliv som et samarbejde mellem SSP, kommune, lokale restauratører, politi og andre

* Uddeling af hjælpekort til unge med nyttig information og kontaktoplysninger, der kan bruges ved utryghed i nattelivet

* Kursusbevis og officielt certifikat til lokale restauratører, der deltager aktivt i projekt ’Trygt Natteliv’


Netstof.dk – Rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer​ 

* Informationsmaterialer til ungdomsuddannelser, der kan bruges til at oplyse om websitet – herunder mini-cards til omdeling, hjemmesidebannere og plakaterIndsatser, der er centreret omkring tilbud og ydelser, hvor erhvervsskoleelever/unge modtager rådgivning, sparring eller samtale med det formål at understøtte udvikling på et givent område. Der kan være tale om deciderede terapiforløb, vejledning i form af anbefalinger til hensigtsmæssige adfærdsændringer eller andre støttefunktioner, der giver mulighed for at drøfte og reflektere over en given problematik. Inkluderer også materialer og redskaber, som erhvervsskoleeleven/den unge kan benytte alene samt mere uformel sparring, hvor erhvervsskoleeleven/den unge efterfølgende selv kan vurdere sin situation uden at være i samråd med andreUdgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer

* Gruppeforløb á 7-8 sessioner med fire obligatoriske temaer: De unges egen rusmiddelhistorier, Forældre, Stofedukation og Tips til reduktion/ophør af hashrygning - afholdt på skolen 

* Individuel rådgivning til unge, om udvalgte gruppeforløbstemaer eller andet


Åben Anonym Rusmiddelrådgivning

* Adgang til anonym rådgivning på skolen uden aftale

* Individuelle forløb eller gruppesamtaler


U-turn

* Åben anonym rådgivning til unge uden henvisning

* Længerevarende behandlingstilbud, både gruppeforløb og individuelt- aldersopdelt

* Aktivitetstilbud til unge med fokus på positive fællesskaber, herunder sportsgrupper, samlingssted og skrivegruppe

* Telefonisk/personlig rådgivning og samtalegrupper til forældre og andre pårørende


Ro på Rusen

* En opsøgende enhed fysisk til stede på skolen, hvor elever kan modtage op til 10 anonyme samtaler med udgangspunkt i deres rusmiddelforbrug


Unge, alkohol og stoffer: Seks modelprojekter

* Udarbejdelse af handleplaner, som medarbejdere kan støtte sig til ved bekymring om for højt rusmiddelforbrug

* Rådgivningsforløb, enten individuelt eller i grupper – oftest afholdt på skolen


Altomstoffer.dk – Stofleksikon for unge

*Vidensportal med leksikon over stoffer fra A-Z, korte artikler og videoer om forskellige rusmidler


Trygt Natteliv

*Hjemmeside med information om projekt og deltagende restaurationer samt links til rådgivning og anden hjælp


Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

*Folder med viden, gode råd og anbefalinger til forældre til unge på ungdomsuddannelser, der skal understøtte dialog om bl.a. hash


Netstof.dk – Rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer

* Brevkasser, hvor unge eller pårørende kan stille spørgsmål til hhv. en læge, rusmiddelekspert, psykolog eller andre pårørende

* Debatforum om alkohol, hvor brugere kan dele erfaringer og spørge hinanden om forhold relateret til alkohol og læse tidligere debatter under forskellige emner

* Vidensbank med artikelsamling, leksikon og FAQ om alkohol, hash og andre stoffer

* Søgemaskine, hvor unge kan få et overblik over den pågældende kommunes tilbud, fordelt på alder

* Pårørende-side, hvor forældre og andre kan finde materialer, læse relevante artikler og fx se en række film med interviews med forældre til unge


Forebyggelse i festmiljøet – Om alkohol og stoffer

* Frivilligt forældrekorps af Natteravne, som kan støtte det forebyggende arbejde i festmiljøerne og hjælpe de unge ved behov


Hele vejen rundt

* Hæfte, der giver inspiration, relevant viden og konkrete redskaber til fagprofessionelles arbejde med unge med rusmiddelproblemer


MOVE

* Samtalebehandling til unge med rusmiddelproblemer: en screeningssamtale, 12 ugentlige samtaler og opfølgende behandling over 6 mdr. – Bygger på kognitiv adfærdsterapi og Den motiverende samtale

* Formulering i fællesskab mellem den unge og behandleren af en behandlingsplan med klare mål for forløbet

* Et gavekort på 200 kr. efter hver 2. samtale til at styrke motivation og fastholdelse i behandlingen

* Sms-påmindelser om næste aftale

* Skriftlig status på behandlingen ved hver 4. samtale


Den gode dialog

* En række samtaleteknikker, der kan bruges af fagprofessionelle og andre, der er i kontakt med målgruppen, i dialog med unge om rusmidler


Snakomhash.dk

* Informationssite med videoer og artikler om emner og fakta relateret til hashbrug – derudover to tests, hvor forældre eller andre voksne kan øve sig i at tage en dialog med unge om brugen af hash


Hash-samtalen. Om unge og hashrygning

* Bog henvendt til fagprofessionelle og andre voksne omkring den unge – indeholder relevant viden om hash og rygning samt konkrete samtaleteknikker og gode råd til dialog om hash​


om HASH for FORÆLDRE

* Kort pjece med relevant viden om hashrygning og gode råd til, hvordan forældre dels kan ruste den unge til ikke at prøve hash og dels kan snakke med unge om bekymringer og skadelige effekter af hashbrug


Snifning og unge – til forældre

* Kort pjece til forældre med relevant viden om snifning af giftige dampe, tegn på snifning og gode råd til at tale med unge herom​


Barndom i Balance – Opvækst og rusmidler (BiBa)

* Rådgivningstilbud med forskellige muligheder til unge mellem 15-24 år: Individuelle samtaler, familiesamtaler og ’bevidningsgrupper’

* Rådgivning og uforpligtende samtaler til forældre og pårørende ved bekymring om et barns trivsel

* Sparring og rådgivning til fagprofessionelle, fx om underretninger og samtaler med børnIndsatser, der har til formål at involvere forældre (og eventuelt andre omsorgspersoner og netværk) til elever på erhvervsuddannelse og/eller unge. Inkluderer både indsatser, der afdækker forældres oplevelser, viden, holdninger og perspektiver på et givent område, samt indsatser, der i højere grad søger at inddrage og mobilisere dem aktivt som en udførende part i selve indsatsen, herunder tiltag, der adresserer og søger at styrke samarbejdet mellem forældre og erhvervsuddannelsePolitik for rusmidler og rygning - Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse 

* Inddragelse af forældre i diskussion og udformning af skolens rusmiddelpolitik, herunder for stoffer, fx i en styregruppe


Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 

* Folder med viden, gode råd og anbefalinger til forældre til unge på ungdomsuddannelser, der skal understøtte dialog om bl.a. hash


Snakomhash.dk 

* Informationssite med videoer og artikler om emner og fakta relateret til hashbrug – derudover to tests, hvor forældre eller andre voksne kan øve sig i at tage en dialog med unge om brugen af hash


om HASH for FORÆLDRE 

* Kort pjece med relevant viden om hashrygning og gode råd til, hvordan forældre dels kan ruste den unge til ikke at prøve hash og dels kan snakke med unge om bekymringer og skadelige effekter af hashbrug


Snifning og unge – til forældre

* Kort pjece til forældre med relevant viden om snifning af giftige dampe, tegn på snifning og gode råd til at tale med unge herom​Indsatser, der har til formål at involvere unge direkte i fx udførelsen og planlægningen af aktiviteter, eksempelvis ved, at de kommer med forslag til konkrete aktiviteter eller selv er med til at afholde dem. Inkluderer også ung-til-ung-metoder, som er en bred betegnelse for tilgange, hvor unge kommunikerer med andre unge, fx ved at formidle deres egne erfaringer eller holdninger; herunder mentorordninger, makkerskaber og rollemodeller, hvor fx ældre elever støtter og rådgiver nystartede eleverPolitik for rusmidler og rygning - Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse 

* Inddragelse af elevråd i diskussion og udformning af skolens rusmiddelpolitik, herunder for stoffer, fx i en styregruppe


Hele vejen rundt​ 

* Aktiv inddragelse af den unge selv igennem hele forløbet, både i forhold til klarlægge behovet for støtte, men særligt for at skabe ejerskab til processen​Indsatser, der på forskellig vis arbejder med brugen af de fysiske rammer - både inde og ude – så de understøtter elever og medarbejderes udvikling, læring, sociale relationer og trivsel gennem valg af materialer og indretning. Inkluderer bl.a. indsatser, der søger at skabe nye bevægelsesstrukturer på skolen, inspirerer til forskellige aktiviteter og måder at interagere med hinanden på og forsøger at skubbe til bestemt adfærd, herunder nudging-tiltag og zoneopdelingerTrygt Natteliv

* Håndhævelse af udskænkningspolitik og aldersgrænser på restaurationer


Forebyggelse i festmiljøet – Om alkohol og stoffer

*Tilstedeværelse af frivillige voksne i nattelivet

* Håndhævelse af udskænkningspolitik og udsmidning ved synligt brug af stofferIndsatser, der indebærer retningslinjer, regelsæt, strukturelle ændringer eller anden aktiv stillingtagen, der udtrykker erhvervsuddannelsens holdning og ønsker til kulturforandringer på et givent område. Inkluderer både formelle, skriftligt formulerede politikker i organisationen, herunder kontrolforanstaltninger, regler for konsekvenser for brud på politikken og omfang for politikkens rækkevidde, samt uformelle og fleksible retningslinjer og principper, der skal guide beslutninger og handlinger, men ikke er direkte anvisendeRo på Rusen 

* Hjælp og sparring til udarbejdelse og implementering af skolens rusmiddelpolitik


Unge, alkohol og stoffer: Seks modelprojekter 

* Udarbejdelse af en rusmiddelpolitik, enten på tværs af kommunens ungdomsuddannelser eller lokalt udviklet på den enkelte skole

* Udvikling af en handleplan på baggrund af politikken


Politik for rusmidler og rygning - Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse 

* Anbefalinger og vejledning til udarbejdelse af en rusmiddelpolitik på ungdomsuddannelser


Trygt Natteliv 

* Etablering af lokalt partnerskab mellem Restauratørforeningen Holstebro, SSP, Holstebro Kommune, Holstebro Politi, Det Kriminalpræventive Råd, daværende Ringkjøbing Amt og Foreningen Gode Alkoholdninger (GODA)


Forebyggelse i festmiljøet – Om alkohol og stoffer 

* Udarbejdelse af en lokal rusmiddelpolitik på ungdomsuddannelser

* Etablering af et samarbejdsforum for de aktører, der omgiver de unge i festmiljøerne


MOVE​ 

* Et gavekort på 200 kr. efter hver 2. samtale for at styrke motivation og fastholdelse i behandlingen

* Sms-påmindelser om næste aftale

* Skriftlig status på behandlingen ved hver 4. samtaleIndsatser, der afdækker et givent område – herunder holdninger, adfærd, forekomst og forståelser – blandt erhvervsskoleelever og/eller -medarbejdere. Der kan både være tale om omfattende kvantitative og/eller kvalitative undersøgelser samt ad hoc-baserede eller uformelle afdækninger i lille skalaUnge, alkohol og stoffer: Seks modelprojekter

​* Gennemførelse af en ungeprofilundersøgelse blandt skolens elever, som skolens indsatser kan tage udgangspunkt i


MOVE

* Trivsels- og effektmonitorering ved hver samtale i et behandlingsforløb – bruges bl.a. som samtaleredskab​​​​​​​​​​


Redaktør