​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Fysisk aktivitet og bevægelse

På denne side kan du gå på opdagelse og finde inspiration i forskellige indsatser, der adresserer fysisk aktivitet og bevægelse

Indsatserne er enten specifikt målrettet erhvervsskoleelever eller de er vurderet som relevante i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse blandt denne målgruppe

Ved hver indsats står et par nøgleord om indhold og form - Klik på indsatsens titel for at læse mere

Rigtig god fornøjelse!

​Indsatser, der har til formål at fremme elevernes tilegnelse af viden, kunnen, indsigt og forståelse. Inkluderer både traditionelle undervisningsformer samt klasseundervisning og mere innovative læreprocesser og arbejdsformer, fx gruppearbejde, der understøtter elevens aktive deltagelse. Indsatser i denne kategori indeholder alt fra deciderede undervisningsplaner klar til brug til offentligt tilgængeligt undervisningsmateriale, online platforme og andre redskaber, der på eget initiativ kan bruges i undervisningen på erhvervsuddannelser​​KICK

* Obligatorisk idrætsundervisning


Motion og sund kost på erhvervsskoler fremmer elevernes trivsel og læring

* Tilvalgsfag i idræt (evt. med tilbud om adgang til fitnesscenter)

* Undervisningsforløb med motionsaktiviteter for særlige klasser

* Obligatorisk idræt (enten ugentligt eller 2 x)


Læring i bevægelse

* Undervisning i kropslig læring


Sund Erhvervsskole (DFIF)

* Aktiviteket: et motionsbibliotek med øvelser til brug i undervisningen

* QR-kodeløb

* Samarbejde med lokal firmaidrætsforening om aktiviteter på skolen


Motion, sundhed og trivsel

* Idrætslinje

* 20 minutters fast motion dagligt (film 5.5)

* Fælles morgenmotion (film 3.1)

* Bevægelsestimen ’Happy Hour’ (film 5.3)

* Valgfag: Tænk, spis og bevæg dig sundere – mulighed for at afprøve forskellige sportsgrene (film 5.4, film 5.6)

* 2 årlige temadage med fokus på sundhed (film 5.6)


Optur United

* Workshops for elever

* Redskaber og undervisningsmaterialer til lærere, herunder adgang til et motionsbibliotek og QR-kodeløb


Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU)

* Temadage med fokus på øget motion i skoletiden

* 'Den gode cirkel': Individuelle træningsprogrammer til eleverne

* 2 timers fast ugentlig motion på skolen

* 'Kom i form til at komme i lære': 5-ugers projekt om kost og motion

* Idræt som valgfag


Sundere erhvervsskoler

* 7 inspirationsdage om kost og motion

* 2 ugentlige motionstimer i nærliggende sportshal/fitnesscenter


Hvordan skaber vi rum til drengene?

* Boksetræning / Idræt tre gange om ugen


Ung og Sund i Uddannelse (USU)

* Dialogundervisning med henblik på øgede handlekompetencer

* Øget idrætsundervisning, herunder etablering af sundhed som valgfag og en idrætslinje


Gennem leg og spil til trivsel og læring

* Faget ’Leg og Læring’, der bygger på såkaldt playbuilding (smålege og spil) 


Young & Active

* To workshopdage med udvikling og realisering af aktiviteter indenfor bevægelse og fysisk aktivitet


Førerhuset som arbejdsplads

* To undervisningsforløb (Bevægelse og motion i chaufførens hverdag + Ergonomi og arbejdsmiljø): læreroplæg om viden og teori om fysiologi, ergonomi, typiske arbejdsskader etc.

* Diskussionsrunder og elevopgaver

* Gennemgang af relevante afspændingsøvelser og hjælpemidler


KRAMS 4U

* Idræt 1 gang om ugen + fælles gåtur 1 gang om ugen

* Fast morgenmotion for et udvalg af elever

* Pigegymnastik, motionsklub, adgang til motionscenter og øvrige bevægelsesaktiviteter


Livskvalitet på skemaet

* Undervisnings- og temadage for elever med fokus på KRAMS (kost, rygning, alkohol, motion, sex)


Ung med Omtanke (UMO)​
* ​Etablering af både frivillige og obligatoriske motionstilbud, herunder samarbejde med et lokalt fitnesscenter​


​Indsatser, der tilbyder kurser, uddannelse, træning eller lignende til erhvervsskolers medarbejdere/ledelse eller andre tilknyttede aktører. Inkluderer bl.a. tilbud om færdige kurser, online materialer til fri afbenyttelse, facilitering af workshops, samskabelse og anden inddragelse og kapacitetsopbygning​KICK

* Uddannelse af lærere, så de kan integrere bevægelse i undervisning


Læring i bevægelse

* 4-dages inspirations- og uddannelsesforløb, bl.a. med fokus på kropsforståelser


Sund Erhvervsskole (DFIF)

* Opkvalificerende kursus til medarbejdere med mulighed for at afprøve en række øvelser i et motionsbibliotek (’Aktiviteket’)


Optur United

* 2 workshops for medarbejdere/lærere med viden om trivsel og bevægelse v. Psykiatrifonden

* Oplæring af lærere i inddragelse af fysisk aktivitet i undervisning v. Dansk Firmaidrætsforbund


Ung og Sund i Uddannelse (USU)

* Undervisningsforløb, fx oplæring i ’Du bestemmer’-forløb og Move On

* Temadage, fx vedrørende sundhedskommunikation og KRAM-faktorerUdvikling af handlekompetencer i forhold til sundhed

* Kompetenceudviklingsforløb for skolens medarbejdere

* Fokus på sundheds- og bevægelsesbegrebet, lærernes motivation og handlekompetencer ift. til at arbejde med sundhed, introduktion til konkrete bevægelsesaktiviteter i undervisning og pauser og udvikling af nye idéer


KRAMS 4U

* Undervisningsforløb og temadage, bl.a. med fokus på at være en god rollemodel, arbejdet med kulturforandringer, drøftelser af ’det gode liv’ og ungdomskultur

* Indføring i ’Du bestemmer’-metoden og Den motiverende samtaleLivskvalitet på skemaet

* Opkvalificerende kursus til faglærere med viden om KRAMS-faktorer


Ung med Omtanke (UMO)

* Etablering af en lærergruppe, der blev undervist i ’Den motiverende samtale’


Generation Sund for Dig (Den Positive Sundhedscirkel)

* 4 kursuspakker til fagprofessionelle omkring udsatte/sårbare unge


Erhvervsskoler i bevægelse: Kompetenceudvikling og inspiration til motion og bevægelse i grundforløb 

* ​Kompetenceudviklingsforløb bestående af bl.a. Inspirationsdag for medarbejdere, Kursus som bevægelsesvejleder og Pædagogisk diplomuddannelse​Tidsafgrænsede indsatser, der fx søger at påvirke målgruppens adfærd og forståelser, samt planlagte arrangementer/begivenheder, der kan have til formål at sætte fokus på et særligt område eller budskab, skabe opmærksomhed eller relationer, markere en holdning eller igangsætte en aktivitet, fx på skolen. Inkluderer både traditionelle kampagner med fx plakater samt andre kommunikationsaktiviteter såsom happenings​Motion og sund kost på erhvervsskoler fremmer elevernes trivsel og læring

* Introforløb med teambuilding og fysisk aktivitet

* Idrætsdag med DGI-instruktører

* Motionsløb for skolens lærere og elever

* Fodboldturnering mod andre skoler


Læring i bevægelse

* Plakater med elever i bevægelse

* Skoledeltagelse i motionsløb og sportsturneringer


Optur United

* Fælles aktivitetsdag (Schools On The Run)


Sundere erhvervsskoler

* Motionskonkurrencer imellem klasser


Idræt og sundhed i lokalområdet

* Kickoff-event for elever og lærere for at sætte en række aktiviteter i gang + give elever mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige motionsformer


Ung og Sund i Uddannelse (USU)

* Fælles sundheds-/idrætsdage og lignende motionsevents

* Skridttæller-konkurrencer


KRAMS 4U

* Idrætsturneringer på tværs af produktionsskoler


Livskvalitet på skemaet 

* ​Fælles idrætsdage for alle elever​Indsatser, der er centreret omkring tilbud og ydelser, hvor erhvervsskoleelever/unge modtager rådgivning, sparring eller samtale med det formål at understøtte udvikling på et givent område. Der kan være tale om deciderede terapiforløb, vejledning i form af anbefalinger til hensigtsmæssige adfærdsændringer eller andre støttefunktioner, der giver mulighed for at drøfte og reflektere over en given problematik. Inkluderer også materialer og redskaber, som erhvervsskoleeleven/den unge kan benytte alene samt mere uformel sparring, hvor erhvervsskoleeleven/den unge efterfølgende selv kan vurdere sin situation uden at være i samråd med andreMotion, sundhed og trivsel

* Mulighed for samtaler med skolens sundhedsvejledere (film 5.2)

* Sundhedscafé ved et sundhedsteam: vejledning til fx vægttab/-øgning og motion (film 5.4)


Optur United

* Sundhedscafé på skolen med mulighed for vejledning


Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU)

* Individuelle samtaler med skolens sundhedskoordinator

* Individuelle træningsprogrammer


Hvordan skaber vi rum til drengene?

* Tilknytning af en fast socialpædagogisk kontaktperson


Sundhedscafé

* Mulighed for samtaler med skolens sundhedsvejleder om trivsel og sundhed

* Vejledning i forhold til specifik sundhedsadfærd, fx kostplaner og rygestop


Ung og Sund i Uddannelse (USU)

* ’Du bestemmer’-forløb (individuelle eller gruppesamtaler med en ekstern vejleder)


KRAMS 4U

* Sundhedscafé med mulighed for rådgivning og dialog om sundhed

* Individuel/gruppebaseret sundhedsvejledning ud fra ’Du bestemmer’-metoden og Den motiverende samtale


Ung med Omtanke (UMO)

* Individuelle sundhedssamtaler (på baggrund af et obligatorisk sundhedstjek ved skolestart)

* ​Udarbejdelse af individuelle målsætninger for elevens sundhed og trivsel
​​Der er på nuværende tidspunkt ingen indsatser 


Indsatser, der har til formål at involvere unge direkte i fx udførelsen og planlægningen af aktiviteter, eksempelvis ved, at de kommer med forslag til konkrete aktiviteter eller selv er med til at afholde dem. Inkluderer også ung-til-ung-metoder, som er en bred betegnelse for tilgange, hvor unge kommunikerer med andre unge, fx ved at formidle deres egne erfaringer eller holdninger; herunder mentorordninger, makkerskaber og rollemodeller, hvor fx ældre elever støtter og rådgiver nystartede eleverKICK

* Ung-til-ung-tilgang, hvor eleverne selv udvikler og igangsætter fællesskabende aktiviteter


Idræt og sundhed i lokalområdet

* Idégenererings-camp for elever med det formål at udvikle idéer til kommende aktiviteter


Young & Active 

* Nye elever udvikler og realiserer konkrete aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet i løbet af to workshops

* Ung-til-ung-tilgang (facilitering ved ældre elever)


Ung med Omtanke (UMO)

* Etablering af et ungeteam, der skal fungere som indgang til forskellige fritidsaktiviteter, skabe grundlag for netværksdannelse og tage initiativ til aktiviteter og arrangementer


Generation Sund for Dig (Den Positive Sundhedscirkel)

* ​En innovationscamp, hvor unge udvikler konkrete idéer til sundhedsfremmende aktiviteter på skolen og opnår en øget oplevelse af at have handlemuligheder​​Indsatser, der på forskellig vis arbejder med brugen af de fysiske rammer - både inde og ude – så de understøtter elever og medarbejderes udvikling, læring, sociale relationer og trivsel gennem valg af materialer og indretning. Inkluderer bl.a. indsatser, der søger at skabe nye bevægelsesstrukturer på skolen, inspirerer til forskellige aktiviteter og måder at interagere med hinanden på og forsøger at skubbe til bestemt adfærd, herunder nudging-tiltag og zoneopdelinger​
​​Motion og sund kost på erhvervsskoler fremmer elevernes trivsel og læring

* Etablering af basketballbane/idrætshal, bordtennisborde ude/inde, bordfodbold, fodboldmål/-bane


Læring i bevægelse

* Adgang til fodboldbord, motionsrum, Nintendo Wii


Motion, sundhed og trivsel

* Adgang til fitnesslokale, både i og efter skoletiden (film 5.1)

* Redskaber såsom motionsbolde og sjippetove


Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU)

* Nye udendørs bordtennis- og basketballfaciliteter


Sundere erhvervsskoler

* Etablering af udendørs multibane

* Motionsredskaber, fx pilatesbolde


Ung og Sund i Uddannelse (USU)

* Idræts- og legeredskaber, fx lånecykler og pilatesbolde

* Bevægelsesrum – kan bruges i og udenfor undervisningen

* Bordtennisbord, bordfodbold og lignende


KRAMS 4U

* Adgang til motionscenter


Livskvalitet på skemaet

* Etablering af et motionsrum på skolen

* Indkøb af lånecykler


Ung med Omtanke (UMO)

* ​Renovering af bygninger og udendørsarealer med fokus på øget bevægelse og trivsel (under vejledning fra kommune)​Indsatser, der indebærer retningslinjer, regelsæt, strukturelle ændringer eller anden aktiv stillingtagen, der udtrykker erhvervsuddannelsens holdning og ønsker til kulturforandringer på et givent område. Inkluderer både formelle, skriftligt formulerede politikker i organisationen, herunder kontrolforanstaltninger, regler for konsekvenser for brud på politikken og omfang for politikkens rækkevidde, samt uformelle og fleksible retningslinjer og principper, der skal guide beslutninger og handlinger, men ikke er direkte anvisende​​KICK

* Forbedring af rammerne for at igangsætte fællesskabende aktiviteter for og med de unge

* Obligatorisk idræt på skemaet 2 timer/uge


Motion og sund kost på erhvervsskoler fremmer elevernes trivsel og læring

* Idræt og motion indskrevet i skolens handlingsplan

* Samarbejde med DGI-instruktør, fitnesscenter og lignende


Læring i bevægelse

* Ansættelse af elevsundhedskoordinator


Optur United

* Drøftelser af organisering af sundhedsfremmende indsatser på skolen

* Forankringspakke


Motion, sundhed og trivsel

* Etablering af sundhedsteam på skolen (film 5.4)


Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU)

* Etablering af en sundhedsfremmepolitik på skolen


Sundere erhvervsskoler

* Nedsættelse af et sundhedsråd på skolen


Idræt og sundhed i lokalområdet

* Etablering af en tværgående idrætsforening for unge under uddannelse


Ung og Sund i Uddannelse (USU)

* Udarbejdelse af skolens sundheds- og trivselspolitik

* Etablering af et sundhedsråd/sundhedsgruppe

* Ansættelse/allokering af timer til en sundhedsguide på skolen


KRAMS 4U

* Udarbejdelse af en række sundhedspolitikker, herunder en bevægelsespolitik og udvikling af en sundhedsvejledningsmetode

* Nedsættelse af et sundhedsudvalg på skolen


Livskvalitet på skemaet

* Etablering af en fast linje fremover: Sundhed og Livskvalitet


Ung med Omtanke (UMO)

* Etablering af obligatoriske motionstilbud

* Etablering af obligatoriske sundhedstjek og opfølgende samtaler


Erhvervsskoler i bevægelse: Kompetenceudvikling og inspiration til motion og bevægelse i grundforløb

* Certificering af skolen som sundhedsfremmende – gives på baggrund af en række kriterier, herunder opkvalificering af medarbejdere, udarbejdelse af sundhedspolitikker og etablering af et udvalg for sundhed, motion og bevægelseIndsatser, der afdækker et givent område – herunder holdninger, adfærd, forekomst og forståelser – blandt erhvervsskoleelever og/eller -medarbejdere. Der kan både være tale om omfattende kvantitative og/eller kvalitative undersøgelser samt ad hoc-baserede eller uformelle afdækninger i lille skalaMotion og sund kost på erhvervsskoler fremmer elevernes trivsel og læring

* Udarbejdelse af ’sundhedshjul’ for hver elev (elevens egen kortlægning af en række sundhedsområder og ønsker hertil)


Motion, sundhed og trivsel

* Body Age-målinger (film 5.2)

* Sundhedsprofiler for hver elev (film 3.3)


Hvordan skaber vi rum til drengene?

* Sundhedsprofiler i form af sundhedstest og konditest, inkl. måling af blodtryk, puls, vægt, fedtprocent og BMI


Sundhedscafé

* Mulighed for vejning og at få målt sin Body Age


Førerhuset som arbejdsplads

* Udarbejdelse af sundhedsprofil for hver elev, som undervisningen tager udgangspunkt i


KRAMS 4U​

* Udarbejdelse af sundhedsprofil ved skolestart + senere opfølgning 


Ung med Omtanke (UMO)

* Udarbejdelse af individuelle sundhedsprofiler samt obligatoriske sundhedstjek for nye elever


Indsatser, der arbejder med forskellige former for bevægelsesaktiviteter i løbet af skoledagen for at reducere stillesiddende tid. Omhandler både aktiviteter, der kan integreres i undervisningen i alle skolens fag med et decideret fagligt indhold, og aktiviteter, der inddrages på andre tidspunkter af skoledagen uden et fagligt aspekt, men eventuelt med andre læringsmæssige formål (såsom aktive pauser). Eksempler kan være lege; strukturering af undervisningen, hvor eleverne kommer op at stå og man tager rummet i brug (fx walk-n-talks og speeddating med fagligt indhold); kropsliggørelse af det faglige indhold, eleverne fx har læst om; arbejde med fagenes indhold ’on location’ og funktionelt, hvor eleverne aktivt anvender deres viden i ’real life’-situationer samt bevægelse, der arbejder med den æstetiske og skabende dimension, såsom teaterKICK

* Uddannelse af lærere, så de kan integrere bevægelse i undervisning

* Øget kendskab til konkrete redskaber og øvelser


Motion og sund kost på erhvervsskoler fremmer elevernes trivsel og læring

* ’Fagene i bevægelse’: bevægelsesaktiviteter i fagundervisning

* ’Energizer’-aktiviteter og Aktive pauser løbende


Projekt ’Forsøg med læring i bevægelse’

* Aktive pauser (powerbreaks, brain breaks) - ikke koblet til fagligt indhold + af både høj og lav intensitet

* Bevægelse integreret i undervisningen som en del af læreprocessen - fagligt funderet


Bevægelse i undervisningen: Aktive pauser

* Walk-n-talk, stående gruppearbejde, stående applaus etc


Powerpauser

* En række øvelser, der kan bruges i undervisningen – Adresserer temaerne 1) Puls og styrke, 2) Sammen og 3) Find fokus


Sund Erhvervsskole (DFIF)

* Et motionsbibliotek (’Aktiviteket’) med øvelser til inddragelse af bevægelse i den boglige/faglige undervisning


Motion, sundhed og trivsel

* Walk and talk, bevægelse i engelskundervisning, sjippetov og motionsbolde tilgængelige i teoriundervisningen, fysisk aktivitet på værkstedet (film 1.1, film 1.3-1.5, film 2.1-2.3, film 3.5, film 5.7)


Optur United

* Materialer og oplæring af medarbejdere, så de bedre kan integrere fysisk aktivitet i løbet af skoledagen


Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU)

* Fysisk aktivitet i pauserne


Sundere erhvervsskoler

* Øget bevægelse i undervisningen, fx power breaks


Ung og Sund i Uddannelse (USU)

* Gåture og pausemotion i undervisningen

* Anvendelse af Move on (konkrete forslag til integrering af bevægelse)


Gennem leg og spil til trivsel og læring

* Playbuilding: Smålege og mindre øvelser, der kan integreres i idræts- og sundhedsundervisning


DJEEO – Et værktøj til class-building og aktiv undervisning

* Et aktivitetsspil til class-building og fysisk aktivitet

Redaktør