​​​

Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU)

​Formål 
At øge sundhed og trivsel ved at iværksætte livsstils- og trivselsforandringer blandt unge

Indhold
Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU) er et afsluttet projekt fra perioden 2004-2006, som blev udført på ungdomsuddannelser (gymnasium, erhvervsskole og produktionshøjskole) i Svendborg. Projektet bestod af flere delindsatser, der alle i et eller andet omfang vedrører trivsel, og som er udsprunget af initiativer fra daværende Fyns Amt, de tilknyttede sundhedskoordinatorer og de enkelte skoler. Indsatserne omhandler alt fra kost, rygning, alkohol og motion (KRAM) til projekter som ”Den gode cirkel” eller ”Miljø og Sundhed”, hvis indhold bl.a. består i, at en sundhedskoordinator på skolen afholder obligatoriske trivselssamtaler med eleverne

Målgruppe
Elever på ungdomsuddannelser

Omkostninger
Sundhedskoordinatorer, som består af mindst én udnævnt lærer fra skolen, fik tildelt 40 timer pr. skoleår i projektperioden til alle aktiviteter. Fyns Amt dækkede 20 timer, og skolerne de resterende timer. Herudover var det op til de enkelte skoleledere at tildele økonomi og lærertimer til projektet

Hvem kan varetage aktiviteten?
Primært sundhedskoordinatorer, der bl.a. afholdt individuelle samtaler med de unge

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Center for Ungdomsforskning foretog i 2006 en evaluering baseret på kvantitative og kvalitative metoder. Følgende anbefalinger fremhæves:

  • En uhensigtsmæssig sundhedsadfærd optræder oftest forbundet med anden risikoadfærd, hvorfor det anbefales ikke blot at fokusere på ét afgrænset sundhedsområde
  • Det anbefales, at man fremover laver en skolepolitik, der er orienteret mod at gøre arbejdet med sundhed, trivsel og livsstil til en integreret del af skolernes virke som helhed
  • Udpeg nøglepersoner på skolen, der kan varetage indsatsen
  • Inddrag de unge så meget som muligt i alle faser og på alle niveauer af indsatsen, f.eks. gennem ung-til-ung.
  • Inddrag forældrene, idet de i høj grad former de unges normer, adfærd og rutiner

Afsendere af indsatsen
Fyns Amt i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Svendborg

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:

Redaktør