​​​​

Fra frafald til fastholdelse (FAST)

​Formål 
At øge udsatte unges evne til at gennemføre en erhvervsuddannelse og på længere sigt øge deres muligheder for at finde job

Indhold
FAST er et afsluttet projekt fra 2017-2020, der blev forankret i uddannelserne ZBC Slagelse, Roskilde Tekniske Skole og EUC Sjælland i Næstved. Centralt i projektet står en specialbygget app, der måler elevernes trivsel ved, at de unge hver uge svarede på, hvordan de havde det socialt, fagligt og personligt. Dette hjalp skolen til tidligt at opdage mistrivsel og følge op med en indsats, der matcher elevens behov

I projektet fik elever med tegn på mistrivsel tilbud om samtaler med en kontaktlærer eller vejleder, hvor de sammen lagde en skræddersyet handleplan for at fastholde den enkelte elev i uddannelsen – planerne varierede fra lange mentorforløb og træning i mestringsteknikker til lektiehjælp og tips til en sundere hverdag

Faglærere/undervisere og vejledere indgik i et tæt teamsamarbejde om at følge op på elevernes app-rapporter og tilvejebringe en behovsorienteret støtte via de individuelle handleplaner. Som en vigtig del af arbejdet var der også fokus på selve undervisningen og mulighederne for at fastholde eleverne gennem forbedringer i læringsmiljøet, fx gennem nye metoder til undervisningsbaseret vejledning og øget relationsarbejde

Målgruppe
Erhvervsskoleelever

Omkostninger
Appen var gratis for elever på de deltagende skoler, hvorfor skolernes projektomkostninger primært bestod af medarbejdertimer til afholdelse af samtaler, teamsamarbejde og eventuelt tilpasning af undervisning

Hvem kan varetage aktiviteten?
Udvalgte ansatte følger med i elevernes trivsel via app’en og følger op ved hver elev; disse ansatte skal derfor kompetenceudvikles til at kunne varetage samtaler om mistrivsel og lave handlingsplaner. Kompetenceudviklingen er foregået på tværs af erhvervsskolerne, kommunale og regionale myndigheder via projektets efteruddannelsesaktiviteter, som blev leveret af projektgruppen og eksternt rekvirerede specialister i bestemte metodikker

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Såvel en intern evaluering som et eksternt review af projektet er foretaget i 2020, baseret på kvantitative og kvalitative data såsom slutberegning af fastholdelsesgrad blandt elever, survey, evalueringsworkshops og interviews. De to evalueringer viser bl.a., at:

 • App’en karakteriseres som nem og hurtig at bruge og har gjort det lettere for eleverne at være åbne omkring mistrivsel

 • FAST har opnået en markant fastholdelseseffekt svarende til en fastholdelsesgrad på 90%, idet der for den samlede projektperiode kun var et frafald på 56 ud af de 570 frafaldstruede elever i indsatsen

 • Den høje fastholdelse blandt frafaldstruede elever tilskrives kombinationen af bl.a.:
  • ​Elevernes aktive inddragelse i en ugentlig, datagenererende selvrapportering om deres faglige, sociale og personlige trivsel i app’en
  • Opfølgning på elever med bekymringstegn med tilbud om en afklaringssamtale og en udviklingsplan efter individuelt behov
  • Et kollektivt fokus på trivsel, mistrivsel og udfordringer i uddannelsen
  • Tæt opfølgning på udviklingsplanerne med løbende evaluering i en dialog mellem den enkelte elev og en fast vejleder/kontaktlærer

 • Både faglærere og vejledere oplever, at de har fået et bedre internt samarbejde om eleverne, hvilket er med til at styrke fastholdelsesindsatsen

 • Konceptet som helhed har været med til at skabe en kulturændring på skolerne, som kommer til udtryk gennem et øget fokus på trivsel og relationsarbejdet - kulturændringen varierer mellem uddannelsesretninger og faglærere og er bl.a. afhængig af lokal forankring og systematik i arbejdet med konceptet

 • Både medlemmer af styregruppen og medlemmer af projektgruppen oplever, at app’en er med til at identificere frafaldstruede elever, som ellers ”går under radaren”

 • Arbejdet med fastholdelse via app’en kræver, at eleverne besvarer spørgeskemaet systematisk og kontinuerligt, hvilket kan påvirkes af, hvordan app’en formidles til eleverne - det er centralt, at eleverne kan se en værdi og et formål med at vurdere sig selv via app’en

 • Vejlederne oplever, at identifikation af de mest udfordrede unge er svær, da de ikke nødvendigvis bruger og udfylder spørgeskemaet i app’en. Vejledernes vurdering er, at der er et potentiale i appen, hvis spørgsmålene er mere fleksible ved fx at blive tilpasset specifikke fagretninger eller hvor langt eleverne er i deres uddannelse

 • Både undervisere og vejledere peger på, at app’en særligt kan være værdifuld i forbindelse med overgange eller ved opstart på grundforløbet

 • Både vejledere og undervisere påpeger, at det er afgørende, at der afsættes tid til at foretage den ugentlige opfølgning på de indkomne data fra spørgeskemaet, så der hurtigt følges op i de tilfælde, hvor data indikerer, at eleven er frafaldstruet. Ledelsen spiller her en afgørende rolle i forhold til at skabe de nødvendige rammer og tid

Afsendere af indsatsen
Region Sjælland, Center for Produktion, Forskning og Innovation

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
Redaktør