​​

Mental Sundhed og Unge

Formål 
At fremme mental sundhed og forebygge angst og depressionslidelser blandt unge erhvervsuddannelseselever

Indhold
Et afsluttet satspuljeprojekt i syv projektkommuner fra 2014-2016, hvis formål var at afprøve og opnå erfaringer med et program, som bygger på evidensinformerede metoder til undervisning af unge på hhv. erhvervsskoler og produktionsskoler med henblik på at fremme den mentale sundhed og forebygge angst og depressionslidelser. Programmet fokuserede på forebyggelse via sammenhængen mellem trivsel, uddannelse og livskvalitet og fungerede som en helskoleindsats med samtidige elementer på flere forskellige niveauer af de deltagende skolers arbejde med mental sundhed

Programmets syv elementer var: 

 1. ​Afdækning af uddannelsesinstitutionernes behov og ressourcer, blandt andet for at vurdere manglende kompetencer blandt medarbejdere
 2. Kortlægning af kommunens tilbud til sårbare unge
 3. Udvikling af en beredskabsplan på uddannelsesinstitutionen i samarbejde med PsykiatriFonden, hvor politikker og procedurer konkretiseres
 4. Opkvalificering af uddannelsesinstitutionens ansatte, så de kan varetage trivselsmålinger og -samtaler samt undervise i mental sundhed
 5. Undervisningskoncept til undervisning af elever i mental sundhed, depression og angst
 6. Redskab til tidlig opsporing ved hjælp af online trivselsmålinger blandt eleverne
 7. Online platform til understøttelse af programmet

Deltagende kommuner: Viborg, Vejle, København, Holbæk (i samarbejde med Odsherred og Kalundborg Kommune), Guldborgsund (i samarbejde med Lolland Kommune), Odense og Norddjurs Kommune (i samarbejde med Syddjurs Kommune)

Målgruppe
Den primære målgruppe er unge på erhvervsuddannelser og produktionsskoler, mens den sekundære målgruppe er ledere og medarbejdere

Omkostninger
Omfanget af indsatsen var varierende på tværs af de syv deltagende kommuner, dels fordi der blev tildelt flere ressourcer til yderligere opkvalificering gennemført af PsykiatriFonden, dels fordi de lokale projekter selv havde bekostet ekstra opkvalificering, fordi projektets berammede opkvalificering blev betragtet som utilstrækkelig i forhold til at kunne varetage opgaven. en opkvalificering af undervisere/medarbejdere varetog de trivselsmålinger og -samtaler samt undervisning af eleverne, hvilket særligt medførte ekstra omkostninger i form af tid

Hvem kan varetage aktiviteten?
Psykiatrifonden varetog størstedelen af indsatsen og tilbød bl.a. undervisningsmateriale, som under projektperioden kunne tilgås gratis, online

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Midtvejs- og slutevalueringer foretaget i hhv. 2015 og 2016 på baggrund af spørgeskemaer, registreringsskemaer, observationer og interviews med skolens aktører og elever viser blandt andet følgende resultater:

 • ​Undervisningen har generelt set øget elevernes viden om egne handlekompetencer
 • Undervisningen har givet anledning til at skabe en tættere relation mellem den pågældende underviser og dennes elever
 • Indsatsen som helhed har medvirket til at aftabuisere psykisk sårbarhed på skolerne
 • Størstedelen af eleverne, der blev tilbudt en trivselssamtale, tog imod den
 • 64 % af underviserne vurderede, at opkvalificeringen i mindre grad/slet ikke klædte dem på til at varetage undervisningen
 • Programelement nr. 7 var oprindeligt et online forum til dialog blandt sårbare unge, men midtvejsevalueringen viste, at elevchatten ikke blev anset som brugbar, hvorfor dette element blev erstattet af en understøttende online platform til skolens medarbejdere – slutevalueringen viste imidlertid, at størstedelen ikke benyttede den
 • Undervisningsmaterialet blev oplevet som værende på et for højt niveau til, at eleverne fik tilstrækkeligt udbytte af det eller gennemførte alle moduler - det anbefales derfor at fravælge dele af undervisningsmaterialet på erhvervsuddannelser til fordel for en mere dialogbaseret tilgang
 • Evalueringen peger på, at kommuner og skoler opnår et styrket samarbejde ved at kortlægge kommunens tilbud samt udvikle en beredskabsplan på skolerne, og at beredskabsplanen bør gøres synlig på skolerne samt opdateres jævnligt
​Afsendere af indsatsen
Sundhedsstyrelsen i samarbejde med PsykiatriFonden

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:

Redaktør