​​​​

MentaliseringsProgrammet

Formål 
At styrke fagprofessionelles fokus på mentalisering i deres arbejde med andre igennem øget viden om mentalisering samt implementering og træning i praksis som en vej til at øge trivsel, mental sundhed og relationskompetence med fokus på at understøtte udvikling af mentaliserende fællesskaber

Indhold
MentaliseringsProgrammet er et praksisnært kompetenceudviklingsforløb henvendt til fagpersoner med fokus på praktisk træning af mentalisering samt ’det mentaliserende fællesskab’ som en forudsætning for trivsel, læring og positivt samvær i alt fra lærings- til arbejdsfællesskaber

For at tilgå programmet skal den fagprofessionelle gennemgå et 4-dages kursus, der giver viden og værktøjer til at kunne implementere og understøtte en mentaliserende praksis i den pågældende organisation. Kurset består af 2 x 2 sammenhængende kursusdage med ca. en måneds mellemrum; efter endt kursus har man adgang til programmets webbaserede materialesamling, som kan tilgås gratis og benyttes løbende i relationsarbejde og/eller undervisning. Materialesamlingen tilgås via hjemmesiden og er modulopbygget, så brugeren kan vælge og tilpasse, hvilke elementer der arbejdes med og i hvilken rækkefølge. Programmets moduler er: Mentalisering, Robusthed, Den tredelte hjerne, Selvkontrol, Krop og hjerne, Tanker og følelser, Fællesskaber og relationer samt Motivation og mestring – hvert modul indeholder både en vidensdel og en praksisdel med øvelser, eksempler og deltagerinddragelse

MentaliseringsProgrammet blev lanceret i 2021 som erstatning for det tidligere ’Robusthedsprogram’, der i en 2-årig periode blev afprøvet i projektet ’Sundhedsfremme på erhvervs- ​og produktionsskoler​’ i Sønderborg, Silkeborg, Holstebro og Aarhus Kommune blandt unge mellem 15-24 år på en række erhvervsuddannelsers grundforløb

Målgruppe
Programmet kan anvendes af fagprofessionelle (fx medarbejdere på ungdomsuddannelser, studie- og uddannelsesvejledere samt arbejdsmiljørepræsentanter) i trivsels- og sundhedsfremmearbejde blandt forskellige målgrupper, herunder erhvervsskoleelever eller andre fagprofessionelle

Omkostninger
Et 4-dages kursus i MentaliseringsProgrammet koster ca. 10.000 kr. per deltager. Herudover tilbydes der supplerende kurser og foredrag, som kan have en kursusafgift på omtrent 8.000 kr. med mulighed for grupperabat. Materialesamlingen tilgås gratis via hjemmesiden

Hvem kan varetage aktiviteten?
Programmet kan anvendes af forskellige faggrupper, der kan have glæde af en mentaliseringsbaseret tilgang i deres arbejde med trivsel og sundhedsfremme blandt børn, unge og voksne. Det gælder både i institutioner, på skoler og på arbejdspladser

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
MentaliseringsProgrammet er endnu ikke evalueret, men bygger bl.a. på erfaringer fra afprøvning af Robusthedsprogrammet. En kvalitativ midtvejs- og slutevaluering af ’Sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskoler’ blev afrapporteret i 20​17 på baggrund af interviews med elever, fagpersoner og projektleder i hver af de fire projektkommuner. Evalueringen tog udgangspunkt i programmets brug af robusthedsundervisning og såkaldte sundhedssamtaler og anbefalede bl.a. følgende:

  • Det, der har betydning for elevernes udbytte af sundheds- og trivselsarbejde, er først og fremmest fagpersonens tilgang og evne til at møde eleverne, hvor de er - det anbefales således at sikre, at eleven føler sig tryg og har tillid til den person, som fx gennemfører sundhedssamtaler, og i øvrigt oplever, at vedkommende har forståelse for elevens hverdag og møder ham/hende med et åbent sind og oprigtig interesse
  • Det er ligeledes vigtigt, at samtaler og trivselsarbejde kan finde sted, når eleven har brug for det samt foregå et sted, eleven føler sig tryg ved
  • Ledelsesmæssig opbakning er helt centralt, også i relation til trivselsarbejdets forankring – det anbefales således at prioritere opgaven politisk, fx i kommunerne
  • Forståelse for hinandens verdener er et væsentligt element i opbygningen af et fælles afsæt for det konkrete trivselsarbejde

Afsendere af indsatsen
Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
Redaktør