​​​​

PsykiatriFondens Ungdomsprojekt

Formål 
At støtte udsatte elever, så frafald på grund af personlige årsager reduceres

Indhold
PsykiatriFondens Ungdomsprojekt er et afsluttet projekt fra 2007-2014, som henvendte sig til erhvervsuddannelser eller produktionsskoler i Københavns og Frederiksberg Kommune samt satellitafdelinger i omegnskommunerne. Projektet indeholdt tre indsatsområder:

  1. ​Psykologisk rådgivning til frafaldstruede elever
  2. Undervisning af elever
  3. Opkvalificering af studievejledere og lærere
Den første indsats blev tilbudt til otte skoler og bestod af op til 6 psykologsamtaler til frafaldstruede unge, der blev visiteret af skolens studievejledere. Samtalerne fokuserede på fastholdelse på uddannelsen og rådgivning ift. personlige problemer. Anden indsats foregik på skolerne, hvor eleverne blev undervist i psykisk mistrivsel og forebyggelse af samme. Tredje indsats indeholdt opkvalificerende aktiviteter (kursusdage og konferencer) for skolens medarbejdere, så de kan varetage hhv. strukturelle tiltag (beredskaber) på skolen med en forebyggende effekt samt brobygningstiltag, der skal kvalificere skolernes brobygning til eksterne støttetilbud

Målgruppe
Den primære målgruppe er elever mellem 16-25 år på erhvervsuddannelser og produktionsskoler, den sekundære målgruppe er studievejledere, lærere og andre medarbejdere på de respektive skoler

Omkostninger
Projektet havde økonomi til fire udførende psykologer, som fungerede på tværs af de deltagende kommuner. PsykiatriFonden stillede lokaler til rådighed i forbindelse med psykologsamtaler, mens skolen stillede undervisningslokaler til rådighed. Det var en forudsætning, at en lærer var til stede, mens de unge blev undervist

Hvem kan varetage aktiviteten?
Psykologer og undervisere ansat af projektet, med pædagogisk og psykologisk viden, varetog rådgivning og undervisning samt opkvalificering af lærere og studievejledere

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Statusrapporter fra 2011 og 2013 indeholder evaluering af projektet, der viser følgende resultater: 

  • 95 % af de elever, der har gennemgået et samtaleforløb, vil anbefale andre at tale med en psykolog, og der er generelt positive tilbagemeldinger blandt de elever, der har været i samtaleforløb
  • I 2011 var der en fastholdelsesprocent af elever, der har gennemgået et samtaleforløb, på 86 %. Dette var over den forventede målsætning om fastholdelse på minimum 75 %
  • I 2013 var 88 % af de elever, som havde afsluttet et forløb i den psykologiske rådgivning, fastholdt i deres ungdomsuddannelse (dvs. at de enten fortsat gik på samme ungdomsuddannelse, havde afsluttet deres ungdomsuddannelse eller var påbegyndt en ny ungdomsuddannelse)
  • I 2013 havde 17 % af eleverne benyttet sig af elevundervisningen, hvilket ligger over projektets målsætning på 10-12 %
  • Kurser som led i opkvalificeringen vurderes positivt af de deltagende medarbejdere; både i forhold til faglighed, form, formidling, anvendelighed og i sin helhed

Afsendere af indsatsen
PsykiatriFonden

Læs mere her:
​​


Redaktør