​​​​​

Sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskoler

​Formål 
At fremme elevers mentale og fysiske sundhed, motivation og handlekompetence

Indhold
Projektet Sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskoler er et afsluttet projekt fra 2016-2018, der har afprøvet RobusthedsProgrammet i fire kommuner (Sønderborg, Silkeborg, Holstebro og Aarhus) som et samarbejde mellem kommunen og to erhvervsuddannelser i pågældende kommune. Projektet indebar:

  • ​Fagpersoner - herunder undervisere, sundhedsvejledere, studievejledere og lignende - gennemgik et kompetenceudviklingsforløb og workshops, hvor de modtog undervisning (9 moduler) via et såkaldt ’mentaliseringsprogram’. Programmet blev tilgået via hjemmesiden www.robusthed.dk og opkvalificerede fagpersonernes pædagogiske værktøjer til at støtte sårbare unge; materialerne kunne ligeledes bruges i forbindelse med undervisning af elever

  • Sundhedssamtaler (gruppebaseret eller individuelle) blev afholdt med eleverne, enten som frivillige samtaler, hvor eleven selv henvendte sig, eller som obligatoriske trivselssamtaler. Fagpersonen, der varetog sundhedssamtalerne, skulle efter bedste evne være synlig/tilgængelig på skolen, så samtalen kunne foregå i den setting, eleven allerede befandt sig i

  • Herudover blev der tilbudt digitale værktøjer (fx quizplatform, kahoot) samt workshops og events, herunder Food Maker-arrangementet, som skulle øge den enkelte elevs handlekompetence i praksis
I 2021 blev RobusthedsProgrammet erstattet MentaliseringsProgrammet.dk​, men materialerne kan stadig tilgås for kursister på hjemmesiden

Målgruppe
Unge fra 15-24 år på grundforløb 1 og 2 på erhvervsskolerne (i alt 8 erhvervsuddannelser)

Omkostninger
Det var et krav, at hver projektkommune skulle gennemføre 120 individuelle sundhedssamtaler i den 2-årige projektperiode samt deltage i fem undervisningsdage – de direkte økonomiske omkostninger herved kendes ikke

Hvem kan varetage aktiviteten?
Det er skolens egne fagprofessionelle, der efter deltagelse i kompetenceudviklingsforløbet, benytter undervisningsmateriale fra robusthed.dk til at varetage sundhedssamtaler samt undervisning af elever

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Evaluering af projekt foretaget i 2017 baseret på interview med elever, fagpersoner og projektleder i hver projektkommune viser følgende:

  • Eleverne tog generelt positivt imod sundhedssamtaler (både frivillige og obligatoriske)
  • Flere elever kunne se relevansen mellem samtalernes fokus på fysisk og mental sundhed og dét at trives på sin uddannelse/ varetage et arbejde
  • Sundhedssamtaler har skabt en øget opmærksomhed på elevernes egen sundhed og trivsel
  • Fagpersonernes evne til at engagere elever og vække deres tillid har en vigtig rolle
  • Mange elever viste sig at have større trivsels- eller sundhedsudfordringer, som kræver yderligere opfølgning end en sundhedssamtale
Afsendere af indsatsen
Komitéen for Sundhedsoplysning

Læs mere her:

Redaktør