Evalueringsrapporter

​Som led i de supplerende behandlingsinitiativer gennemføres en slutevaluering af projekterne. Læs evalueringsrapporter med bilag her.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Her er evalueringsrapporter fra gennemførte projekter med de seneste præsenteret først. 

​Formål: At øge adgangen til og anvendelsen af sundhedstilbud og ydelser samt forebyggelses- og behandlingsindsatser målrettet personer med type 2-diabetes og multisygdom på Bornholm. Det langsigtede mål er, at personer med diabetes og multisygdom vil opleve bedre helbred og funktionsevne gennem langsommere sygdomsprogression og færre komplikationer.​

​Organisatorisk forankring: SDCC - i samarbejde med Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital og almen praksis på Bornholm. Derudover har projektet involveret brugere, pårørende, sundhedsprofessionelle, patientforeninger og andre relevante aktører fra lokalsamfundet på Bornholm.

Projektperiode: 2020-2022

Slutevaluering - Sammen om Diabetes og Multisygdom på Bornholm

Bilagsrapport – Sammen om Diabetes og Multisygdom på Bornholm.pdf


Formål: Via spørgeskemaundersøgelse at afdække forekomsten af bevægeapparatgener hos personer med type 1-diabetes.

Organisatorisk forankring: Sundhedsfremmeforskning, Klinisk Forskning og Type 1-diabetsklinikken på SDCC.

Projektperiode: 2022 – Q1 2023

Slutevaluering - Bevægeapparatet

Bilagsrapport - Bevægeapparat

Publicerede artikler

'Upper extremity impairments in Type 1 Diabetes': Diabetes Care​

Type 1-diabetes øger risikoen for smerter i skuldre, fingre og hænder (i Dagens Medicin maj 2023)​


Formål: Dels at optimere diabetesbehandlingen af indlagte borgere på Herlev Hospital ved at udvide den eksisterende model for udgående diabetesteam på Herlev Hospital, og dels at forhindre tab af diabetesrelaterede kompetencer blandt sundhedspersonalet på Herlev Hospital ifm. flytningen af den ambulante behandling fra Herlev Hospital til SDCC.

Organisatorisk forankring: SDCC - i samarbejde med Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital

Projektperiode: 2020 til september 2022


Slutevaluering - Udgående diabetesteam

Bilagsrapport - Udgående diabetesteam​​


​Formål: At forebygge fodkomplikationer hos diabetespatienter ved at udvide de eksisterende behandlingstilbud inden for fodområdet på Region Hovedstadens hospitaler - ved at:

 • ​etablere nye eller opkvalificere eksisterende fodklinikker på endokrinologiske afdelinger på alle regionens hospitaler, med det formål at skabe de bedst mulige fysiske rammer til at tilbyde personer med diabetes i Region Hovedstaden den standardscreening og -behandling, der er beskrevet i Vejledninger, Instrukser og Politiker (VIP’er).
 • alle personer i risiko for fodkomplikationer tilbydes forebyggende undersøgelse, vejledning og behandling hos fodterapeut med adgang til værksted, herunder:
  • Tilbud om henvisning til fodterapeut i primærsektoren mhp. regelmæssig fodterapi (fodbehandling).
  • Adgang til nødvendige fodrelaterede hjælpemidler, herunder aflastning i form af terapeutisk fodtøj, indlæg mm.
  • ​Vejledning i pleje af fødder, valg af fodtøj, herunder ordination af specialfodtøj mv.

​Organisatorisk forankring: Steno Partner koordinatorerne ved de endokrinologiske afdelinger ved Region Hovedstadens hospitaler (RH, BFH, NOH, BOH og AHH) har haft hovedansvaret for lokal implementering af projektet. SDCC har bistået med central  koordinering (fx ift. kodningspraksis) og har haft ansvar for driften af Fodnetværket.

​Projektperiode: 2017-2021

Slutevaluering

Bilagsrapport


​Formål

Det overordnede fælles formål med sammedagsscreening er:
1. at øge deltagelsen i screeningsundersøgelser (øjen- og fodscreening)
2. at sikre opsporing af komplikationer og igangsættelse af nødvendig forebyggelse og behandling
3. at sikre kvalitet, koordination, motivation og tryghed i forløb​


Download rapport
Bilagsrapport

Videnskabelig artikel​

'Staff experiences of diabetes care in residential care facilities for people with severe disabilities in Denmark: a mixed-methods assessment of access to screening for diabetes complications' Mette Andersen Nexø, Sofia Valeur Baumgarten, Ingrid Willaing, Kasper Olesen: BMJOpen


​Formål: At udvikle det eksisterende tilbud om screening, forebyggelse og behandling af diabetisk øjensygdom, uanset hvor på Region Hovedstadens hospitaler, personer med diabetes følges. Det eksisterende tilbud på SDCC fortsættes og screening på Region Hovedstadens øvrige diabetesambulatorier løftes til samme høje niveau. Nye typer af vurderinger skal udvikles, implementeres og dokumenteres på alle matrikler i Region Hovedstaden. Målet er, at personer med diabetes i Region Hovedstaden tilbydes den bedst mulige øjenvurdering med henblik på optimal forebyggelse af diabetisk øjensygdom.

Organisatorisk forankring: Amager og Hvidovre Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Bornholms Hospital, Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet, Afdeling for Øjensygdomme, Rigshospitalet - Glostrup og SDCC.

Projektperiode: 2017-2021

Download evalueringsrapport
Bilagsrapport​​


​Formål:
At afdække:
1.  Gennemførbarhed af telemedicinske konsultationer til unge med type 1-diabetes og et HbA1c > 70
2. Muligheder for optimering af teknologien ved telemedicinske løsninger
3. Potentiale for forbedring i diabetes regulation og diabetes stress, patienttilfredshed og generel udvikling i sygdomsforløb. 

Organisatorisk forankring: SDCC (projektledelse) og partnerhospitaler (HGH, Herlev matrikel, NOH og Center for Telemedicin), som alle har haft til opgave at inkludere og følge de unge i projektforløbet. 

Projektperiode: 2017 til 2020 

Formål: At udvikle et kompetenceudviklingsforløb om diabetes, baseret på Train-the-Trainer-konceptet, som styrker personalets viden og færdigheder indenfor diabetesområdet. Det er målrettet sundhedsfagligt personale ansat ved den kommunale hjemme- og sygepleje og på plejehjem i Københavns Kommune.

Organisatorisk forankring: Københavns Kommune og SDCC 

Projektperiode: 2019-2022​


Formål: Via et fælles diabetes-nefrologisamarbejde 1) sikre optimal behandling til brugere med diabetes og fremskreden nyresygdom og 2) sikre optimal diagnostik og behandling af brugere med ikke-diabetisk nyresygdom, som udvikler diabetes.

Organisatorisk forankring: SDCC, Klinikken og HGH, Nefrologisk afdeling. Rigshospitalet, Afdeling for Nyre-sygdomme og Afdeling for Hormon- og stofskiftesygdomme. Nordsjællands Hospital, Endokrinologisk og Nefrologisk afdeling.

Projektperiode: 2017-2021.


​Formål: At udvikle og tilbyde relevant kompetenceudvikling til praksissektorens sundhedspersonale, som medvirker til at sikre værdifuld behandling og opfølgning for personer med type 2-diabetes. I projektet indgik som et delformål afprøvning af en interaktiv og eksplorativ tilgang som metode til at koble det praktiske og teoretiske felt sammen. Denne del evalueres også. Som led i dette blev også afprøvet en ny samarbejdskonstellation med en gruppe aktører indenfor efteruddannelse til praksissektoren. 

Organisatorisk forankring: SDCC (projektledelse) og relevante parter fra efteruddannelse og kvalitet inden for praksissektoren samt samarbejdspartnere fra hospitaler og kommuner. 

Projektperiode: 2018-2022.

​Download evalueringsrapport
Bilagsrapport


Formål: 
 1. At øge deltagelsen i screeningsundersøgelser,
 2. At sikre opsporing af komplikationer og igangsættelse af nødvendig forebyggelse og behandling
 3. At sikre kvalitet, koordination, motivation og tryghed i forløb.
Organisatorisk forankring: Rigshospitalet (onkologiske og hæmatologiske afdelinger) og Bornholms
Hospital (alle indlagte) som projektudførende. Delinitiativet har refereret til styregruppen
for Sammedagsscreening.

Projektperiode: 2019-2021.​

Projektet er afsluttet før projektudløb, bl.a. fordi det har vist sig, at den gruppe af personer med diabetes, som initiativet var rettet mod, i væsentlig mindre grad end antaget findes på hospitalerne​


​Formål: at udvikle kurser i SDCC’s FoodLab-lokale med praktisk undervisning i mad og ernæring.

Organisatorisk forankring: SDCC (projektledelse) og partnerhospitaler (RH, BFH, NOH, BOH, AHH) med visitationsmulighed til kurserne i kulhydrattælling for personer med type 1-diabetes.

Projektperiode: 2017 - 2021.

Download evalueringsrapport

Bilagsrapport

Videnskabelig artikel forventes klar i 2023.


Formål: At undersøge effekten af Flash glukosemåling (FGM) alene eller i kombination med undervisning i kulhydrattælling og brugen af en app til beregning af dosis af hurtigvirkende insulin (en automatisk bolusberegner, ABC) hos personer med Type 1-diabetes.

Desuden at
 udvikle undervisningskoncepter til personer med Type 1-diabetes og til  sundhedspersonale, der skal støtte op om brugen af FGM, evt. i kombination med oplæring i kulhydrattælling og brug af ABC, og derved gøre det lettere for personer med diabetes at leve med
sygdommen i hverdagen.

Projektet har været organisatorisk forankret hos: SDCC (projektledelse), Amager og Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet.

Projektperiode: 2018-2021.

​​Videnskabelig artikel

'Flash glucose monitoring and automated bolus calculation in type 1 diabetes treated with multiple daily insulin injections: a 26 week randomised, controlled, multicentre trial' Anna Lilja Secher, Ulrik Pedersen-Bjergaard, Ole L. Svendsen, Birthe Gade-Rasmussen, Thomas Almdal, Linda Raimond, Dorte Vistisen, Kirsten Nørgaard. Diabetologia


Formål: At styrke den psykosociale indsats for personer med diabetes og deres familier tilknyttet SDCC for at sikre:

 1.  Bedst mulig livskvalitet,
 2. Mindst mulige begrænsningerlivsudfoldelsen
 3.  optimalt patientcentreret samarbejde mellem personer med diabetes og sundhedspersonale om behandlingen af diabetes.

Projektet er organisatorisk forankret hos SDCC, Klinikken og Sundhedsfremme.

Projektperiode: 2018-2021.​Videnskabelige artikler

'Achieving a useful and person-centred diabetes consultation is´a shared responsibility between diabetologists and ​ people with diabetes: a qualitative study of perspectives from people with type 1 diabetes' A. A. Schultz, J. L. Wad, I. Willaing, K. Nørgaard, F. Persson, L. E. Joensen: Diabetec Medicine.pdf

​'Psychosocial Interventions for Adults with Newly Diagnosed Chronic Disease: A Systematic Review' Samuel Akyirem, Angus Forbes, Julie Lindberg Wad, Mette Due-Christensen: Journal of Health Psychology ​

'A Co-Design Study to Develop Supportive Interventions to Improve Psychological and Social Adaptation Among Adults with New-Onset' Mette Due-Christensen, Lene Eide Joensen, Sophie Sarre, Ewa Romanczuk, Julie Lindberg Wad, Rita Forde, Glenn Robert, Ingrid Willaing, Angus Forbes: BMJ Open​ 


Formål: At udvikle indsatser for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som tidligere har haft gestationel diabetes mellitus (GDM) og som er bosat i Københavns Kommune. Der vil være en særlig afsøgning af muligheden for at anvende digitale platforme i kommunikationen med kvinderne.

Indsatserne har til formål at løfte den generelle sundhed og livskvalitet 
og mindske risikoen for at målgruppen på sigt udvikler type 2-diabetes.

Projektet er organisatorisk forankret hos  SDCC, Sundhedsfremme. Københavns Kommune og Center for Diabetes som samarbejdspartner.

Projektperiode: 2018-2020.Videnskabelig artikel

'Perceptions of risk and motivation for healthy living amongimmigrants from non-western countries with priorgestational diabetes mellitus living in Denmark' Stine Bagger, Helle Terkildsen Maindal, Karoline Kragelund Nielsen, Amanda Grønbjerg Vrå,  Jens Aagaard-Hansen​. Health Psychology and Behavioral Medicine​​Formål: At udvikle de eksisterende motionstilbud på Herlev og Gentofte Hospital (HGN) og
Nordsjællands Hospital (NOH) til personer med type 2 diabetes (T2D). De eksisterende motionstilbud
på HGH (Gentofte matrikel) og NOH (Hillerød matrikel) skal beskrives og dokumenteres,
mens nye typer af motionstilbud skal udvikles, implementeres og dokumenteres.

Målet er, at personer med diabetes i Region Hovedstaden fra år 2020 tilbydes den bedst
mulige individualiserede træning – som standardbehandling.

Organisatorisk forankring: SDCC (projektledelse) og HGH (Gentofte matrikel) og NOH.

Projektperiode: 2018-2021.Læs også: Det giver selvtillid at opleve, at du godt kan træne (sdcc.dk)

Videnskabelige artikler

'Effectiveness and acceptability of a pragmatic exercise intervention for patients with type 2 diabetes in specialized care'
Susanne Grøn Nielsen, Julie Hagstrøm Danielsen, Sandra Schade Jacobsen, Peter Lommer Kristensen, Heidi Storgaard, Stig Molsted, Tina Vilsbøll: Diabetes Res Clin Pract. 2021 Dec 16​
​​

'Transforming Motivation for Exercise in a Safe and Kind Environment-A Qualitative Study of Experiences among Individuals with Type 2 Diabetes' Susanne Grøn Nielsen, Julie Hagstrøm Danielsen, Helle Nergaard Grønbæk, Stig Molsted, Sandra Schade Jacobsen, Tina Vilsbøll, Annemarie Reinhardt Varming: International journal of environmental research and public health​Redaktør