​​​

Om evalueringskonceptet

Hovedformålene med evalueringen af SBI-projekterne:

 • Systematisk dokumentation af effekten af SBI-projekterne
 • Tilfredshedsmåling af projekternes gennemførsel
 • Læring til brug for overgang til drift eller fremtidige indsatser
 • Et solidt beslutningsgrundlag for evt. overgang til drift

Om evalueringskonceptet og dokumentation af effekter

Vi arbejder systematisk med evaluering af SBI-projekter. Dertil har vi udviklet en model til evalueringen, som har afsæt i SDCC's vision og strategi. Den er evalueringsmæssigt udmøntet i, at vi opstiller:

 • Mål for flere sunde leveår
 • Mål for brugeroplevelser
 • Mål for organisatorisk og økonomisk bæredygtighed.
Alle SBI-projekter opstiller egne projektmål, som er styrende for projektet. Projekterne skal også sikre, at der løbende kan indhentes målbare data, der kan holdes op imod de opstillede mål for projektet. 


Om måling af tilfredshed med gennemførelse

Vi måler systematisk på, hvordan projekterne er gennemført. Det gør vi ved bl.a. at måle på: 

 • om der er opstillet klare projektmål og milepæl
 • om data er indsamlet på en smidig måde osv.​
 • om har været en god ressourceudnyttelse

Vi har opstillet 7 mål for den gode gennemførelse af et SBI-projekt:


Til at måle tilfredsheden med gennemførelsen af SBI-projekterne, udsendes et spørgeskemabaseret værktøj til de centrale projektansvarlige og -involverede personer.

 
Måling af brugertilfredshed

Vi opstiller mål for brugertilfredsheden, f.eks. at mindst 80 % skal være tilfredse med den behandling, som de har modtaget. Metoden til at måle brugertilfredsheden er typisk: spørgeskema, fokusgruppeinterview eller personlige interviews.

Et redskab til mere systematisk måling af brugertilfredsheden i SBI-projekterne er under udarbejdelse.  Aktuelt arbejder vi også med, hvordan vi bedre kan måle, om personer med diabetes får løftet deres livskvalitet eller mindsket stress som følge af deres deltagelse i SBI-projekterne.   

Overgang til drift

Et centralt formål med at evaluere SBI-projekterne er at få et grundlag til at træffe beslutning om: 

 • Skal projektet være en del af standardbehandlingen og overgå til drift?
 • Skal projektaktiviteterne​ modnes yderligere?
 • Skal projektet ophøre/lukke? (fx hvis effekten ikke har været tilfredsstillende).

Alle evalueringer forelægges derfor SDCC's ledelsesgruppe og bestyrelsen for SDCC. 


Redaktør