​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Proces og tidsplan for forslag til nye supplerende behandlingsinitiativer i 2023

Hvis vi for alvor skal skabe kvalitet i det strategiske udviklingsarbejde, skal vi gøre det sammen med SDCCs brugere. Brugerinvolvering er derfor et vigtigt parameter i udvælgelsen af nye projekter til 2023. ​​
De Supplerende Behandlingsinitiativer (SBI'er) er målrettet personer med diabetes i Region Hovedstaden som helhed og kan omfatte indsatser i både kommuner, almen praksis og hospitalssektoren. 

Vi udvikler projekterne i samarbejde med brugere og samarbejdspartnere fra alle sektorer i regionen. I 2022 har vi åbnet for forslag til nye projekter med opstart i 2023. De konkrete forslag vil blive nærmere præciseret i løbet af efteråret. SDCC forventer at opstarte 5 nye indsatser i det kommende år.

Den strategiske ramme for udvælgelse af initiativer er yderligere beskrevet i SDCC's strategi: "Sammen om diabetesbehandling og forebyggelse i verdensklasse"​: 


Strategisk ramme

Den strategiske ramme for udvælgelse af nye projekter med opstart i 2023 tager udgangspunkt i fire målbilleder, som er beskrevet nærmere i strategien

Målbillede: Vi skal gøre familier og nære relationer til aktive samarbejdspartnere under den strategiske prioritet Mennesket først
Det er et vigtigt område, hvor der mangler indsatser både inden for forebyggelse og behandling.

​​Målbillede: Vi skal generere viden og styrke formidling og omsætning af viden til bedre praksis under den strategiske prioritet Viden til bedre praksis
En af styrkerne ved SBI'erne som virkemiddel er at skabe kvalitetsløft ved at medvirke til at omsætte viden til bedre praksis og derfor er der stadig behov for nye indsatser. Det er en vigtig dynamo for at skabe innovation og bæredygtige løsninger fx ved at overføre løsninger fra andre fagområder til diabetes, afprøve eksisterende teknologi i brug på nye måder m.m. 

Målbillede: Vi skal løfte de digitale kompetencer under den strategiske prioritet  iDiabetes
Den teknologiske udvikling sker stadig hurtigere og er kun blevet aktualiseret under Covid-19, hvor nye konsultationsformer er taget i brug. Her fremhæves, at der er et særligt kompetencebehov ift. indsatser rettet mod sårbare grupper. 

Målbillede: Vi skal bidrage til at stoppe væksten i type 2-diabetes under den strategiske prioritet Målrettet forebyggelse af diabetes og senkomplikationer
​Det er en af hjørnestenene i SDCC's vision og afspejler, at SDCC ligesom resten af sundhedsvæsnet også har et ansvar uden for matriklen og bør sammen med relevante aktører udvikle nye forebyggelses- og behandlingsinitiativer. Det er et stor felt og her fremhæves særligt behov for nye indsatser rettet mod prædiabetes samt børn og unge. Tværsektorielt samarbejde

​SDCC igangsætter hvert år nye strategiske udviklingsprojekter under "Supplerende Behandlingsinitiativer" (SBI). Gennem de strategiske udviklingsprojekter er der særlig stor mulighed for at styrke det gode tværsektorielle samarbejde i regionen om at øge kvaliteten i behandling af diabetes samt effekten af forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser til gavn for borgerne med (præ-)diabetes samt.

Kommuner i Region Hovedstaden

SDCC har gennem den sidste tid været på møder i kommuneklyngerne for at fortælle om igangværende indsatser på diabetesområdet. I forlængelse heraf inviterede vi kommunerne til fælles dialog i foråret 2022 om mulighederne for nye udviklingsprojekter med et tværfagligt og -kommunalt samarbejde. 

Kontakt Signe Lautrup-Nielsen for mere information
E-mail signe.lautrup-nielsen@regionh.dk.

Vi har samlet en række emner til inspiration for mulige fælles projektsamarbejder om udvikling af forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser for personer med diabetes. Download inspiration​ (PDF).

Hospitaler og KAP-H

Vores samarbejdspartnere på de andre hospitaler i Region Hovedstaden og i KAP-H involveres gennem Steno Partner Forum (hospitalerne) og DiaTværs (KAP-H), som mødes 5-6 gange om året.

Kontakt Tina Stoltzner Gram for mere information
E-mail tina.stoltzner.gram.01@regionh.dk

Rådgiverpanel

I 2021 blev der for første gang samlet et rådgiverpanel, der hjalp SDCC's ledelse med at udvælge, hvilke forslag der skulle arbejdes videre med. Det gav stor værdi og gentages fremadrettet. Panelet sammensættes af brugerrepræsentanter samt repræsentanter fra partnerhospitaler, kommuner, praktiserende læger m.fl.

Kontakt Tina Stoltzner Gram for mere information
E-mail tina.stoltzner.gram.01@regionh.dkSDCC's brugere

​På SDCC sætter vi altid mennesket først, og vi ønsker at inddrage vores brugere tæt i det, vi gør. Der er derfor tradition på SDCC for, at personer med diabetes deltager i at udvikle fremtidens behandlingsformer og hjælper andre i samme situation. I de Supplerende Behandlingsinitiativer (SBI) sker det gennem involvering og deltagelse i projekterne på forskellig vis.

​Der gøres først og fremmest brug af oplæg i SDCC’s brugergruppe, interviews og workshops.

  • Brugere tager del i beslutningsprocessen. Den første SBI-styregruppe med

brugerrepræsentanter er netop startet op.

  • Brugernes stemme kom i spil på en ny måde gennem nyt tiltag. En gruppe brugere har i

foråret udarbejdet forslag til nye projekter, som svar på nogle af de problemer, de oplever.

Det er sket i en proces med workshops og virtuelle skrivemøder. Rigtig god feedback og

erfaringer, som vi kan tage med til næste år i en version 2.0.

  • Der er igen i 2022 samlet et rådgiverpanel til at debattere nye forslag til SBI’er. Fire brugere

og én repræsentant fra Diabetesforeningen var blandt de 15 deltagere.​

Nye projektideer

Vi har her samlet en række emner til inspiration for mulige fælles projektindsatser. Men der kan også være andre oplagte problematikker, hvor der er behov for udviklingsindsatser.
Download folderen: Inspiration til samarbejde


Kontakt brugerinvolveringsteamet for mere information:

Maiken Gliemann Andersen
E-mail maiken.gliemann.andersen.01@regionh.dk

Louise James
E-mail marie.louise.james@regionh.dkProces-og tidsplan

​I det kommende år vil der være færre SBI-midler end i 2022, og derfor er der brug for en mere fokuseret og strategisk proces i mindre skala, men hvor der samtidig holdes fast i de gode erfaringer fra tilsvarende forløb sidste år.
Deadline for fremsendelse af forslag til nye Supplerende Behandlingsinitiativer (SBI) med opstart i 2023 var den ​1. maj 2022. Forud for dette ligger en lokal prioritering, hvor de faglige miljøer udvælger de bedste forslag:
​Alle kommuner i Region Hovedstaden var inviteret til åbent hus i SDCC i marts 2022 med fokus på udvikling af idéer til nye SBI’er.


Se planen i større format

Rammen for forslag til opstart i 2023

Op til 18 forslag inviteres til vurdering for opstart i 2023. De er fordelt på forskellige sektorer.

Hospitaler i Region Hovedstaden (12 forslag i alt)
  • Regionens 6 hospitaler (6 forslag)
  • SDCC (klinik 5 forslag og CoreLab 1 forslag)
Øvrige ( i alt 6 forslag)
  • Kommuner (4 forslag via inddragelse af kommuneklyngerne)
  • KAP-H v/DiaTværs  (1 forslag)
  • SDCC (Sundhedsfremme 1 forslag)
Endelig vil vi gennem dialog med brugerne på SDCC sikre beskrivelse af to forslag, hvilket faciliteres af SDCCs brugerinvolveringsprogram.
 
Det betyder samtidig, at der lokalt og tæt på de faglige miljøer skal aftales en proces for prioritering af idéer og valg af hvilke forslag, der skal indstilles. Der opfordres til at indgå samarbejder på tværs af organisationer/sektorer om fælles forslag.

​​Obs! Deadline for indsendelse af forslag var den 1. maj 2022.

​​​Der vil i 2023 igen blive indkaldt forslag til nye initiativer.Redaktør