Formativ evaluering af projektet Fælles om Ungelivet

​Det 10-årige sundhedsfremmeprogram ”Fælles om Ungelivet” er i en pilot- og udviklingsfase i 5 kommuner, hvor SDCC forestår en formativ evaluering af aktiviteter, inddragelse af lokale aktører og projektorganisering, som skal lægge til grund for udviklingen af en samlet model, der kan udbredes til de øvrige kommuner.

Baggrund

I mange år har danske unges forbrug af alkohol, cigaretter og hash været alt for højt. Mens unges alkoholforbrug i lande som Norge, Sverige og Finland ligger en del under det europæiske gennemsnit, er fuldskabsorienteret alkoholforbrug blandt unge i Danmark helt i toppen – sammenlignet med vores nordiske naboer gør det samme sig gældende med rygning og hash.

Sundhedsstyrelsen har derfor taget initiativ til et 10-årigt sundhedsfremmeprogram ved navn ”Fælles om Ungelivet”, hvis vision er at skabe et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle - i stedet skal de unges hverdag præges af tydelige og nærværende voksne, der skaber rammerne for og viser vejen til gode sociale fællesskaber og inspirerende ungemiljøer. 

Om sundhedsfremmeprogrammet

Programmet er inspireret af erfaringer fra Island, som er lykkedes med at reducere unges alkoholforbrug fra at være ét af Europas højeste til nu at være ét af Europas laveste. Det nytænkende i Fælles om ungelivet er, at kommunerne fokuserer på de forhold, der skaber rammerne for et godt og sundt ungeliv fremfor at have fokus på risikofaktorer.

Fælles om Ungelivet er baseret på teorier om, at ændring af de miljøer og kulturer, som de unge lever i, på sigt vil resultere i mindre risikosøgende adfærd – de kommunale projekter fokuserer derfor på at styrke beskyttende faktorer indenfor særligt fire domæner: Familie, Venner, Fritid og Skole.

Sundhedsstyrelsen sætter de overordnede rammer for Fælles om Ungelivet via et programsekretariat, der ligeledes står for kapacitetsopbygning, rådgivning og sparring med de fem pilotkommuner. SDCC er ansvarlige for at forestå en formativ evaluering, der skal tilvejebringe viden om udfordringer, gode erfaringer og læringspotentiale i de fem pilotkommuner.

Formål

I forbindelse med Fælles om Ungelivet har SDCC indgået et samarbejde med Sundhedsstyrelsen om at levere en såkaldt formativ evaluering, der spænder over projektets 4-årige udviklings- og pilotperiode fra 2020-2023. Evalueringen har dels et læringsformål og dels et dokumentationsformål. Samlet set har den formative evaluering til sigte at understøtte arbejdet med at udvikle, afprøve og forbedre Fælles om Ungelivet løbende samt udvikling af en model for programfasen for hhv. Monitorering og afrapportering; Formidling, involvering og aktivering samt for Lokal kommunikationsindsats.

Design

Til den formative evaluering udvikles en række evalueringsredskaber, der løbende afprøves og tilpasses i tæt dialog med pilotkommuner og programsekretariat hos Sundhedsstyrelsen.
Evalueringsredskaberne inkluderer bl.a.
  • aktivitetsbeskrivelser
  • et dialogredskab
  • opfølgende samtaler med de kommunale projektledere.
Ved brug af redskaberne opnås et nuanceret billede på, hvor det enkelte projekt befinder sig – dette overblik kan både bruges til at identificere udfordringer og områder, der kan forbedres, samt tydeliggøre de elementer og virkemidler, der fungerer godt. Herudfra er det muligt for såvel programsekretariatet som kommunen selv at tilrettelægge kapacitetsopbygning og det fremtidige læringsforløb bedst muligt.

Samarbejdspartnere

Sundhedsstyrelsen (SST)
5 pilotkommuner (Ålborg, Sorø, Silkeborg, Odder og Gentofte Kommune)

LInks

Læs mere om programmet hos SST
Læs om Fælles om Det Frie Ungdomsliv hos Trygfonden


Redaktør