TEACHOUT – viden om sundhedsfremme og primær forebyggelse i skolen

​Udeskole fremmer elevers trivsel, læsefærdigheder og motivation for læring, når undervisningen rykker ud af skolens bygninger – og samtidig øges deres fysiske aktivitet. Det er nogle af konklusionerne fra de fire ph.d.-projekter fra TrygFondens udeskoleprojekt, TEACHOUT. Hvordan de forskningsmæssige resultater hænger sammen, skal postdoc Mads Bølling og kollegaer fra Diabetes Forebyggelsesgruppen undersøge det næste års tid.

Vent...

SDCC deltager i TrygFondens forsknings- og interventionsprojekt, TEACHOUT, som undersøgt styrker og svagheder, når undervisningen af en hel skoleklasse foregår uden for klasselokalet. Det er der bl.a. kommet fire ph.d.-projekter ud af, heraf et på SDCC, hvor Mikkel Bo Schneller i sin ph.d. viste, at udeskole kunne øge fysisk aktivitet, især for drengene.

”Når det var relevant for SDCC at indgå i dette projekt, så er det fordi, det ser ud til, at udeskole er et konkret, virkningsfuldt, bæredygtigt og bruger-accepteret initiativ til sundhedsfremme og primær forebyggelse af kroniske sygdomme i kommunerne og skolerne – og en god måde at aktualisere og operationalisere skolen og uddannelsessektoren som arena for sundhedsfremme og forebyggelse,” siger Peter Bentsen, professor, seniorforsker og teamleder.

”Vi har et ønske i Diabetes Forebyggelsesgruppen om at arbejde videre med resultaterne fra TEACHOUT i nye undersøgelser på dette felt. Siden 2012 har vi med stor succes arbejdet med at udvikle, evaluere, implementere og argumentere for udeskole som et tværsektorielt forebyggelsesinitiativ i skolen målrettet populationen af børn og unge med et fokus på sundhedsdeterminanter og risikofaktorer i relation til kroniske sygdomme. Dette arbejde vil vi meget gerne fortsætte, bl.a. ved at udnytte Mads Bøllings kompetencer og vores data, som er unikke i relation til viden om og objektive målinger af børns fysiske aktivitet – også i internationale sammenhænge”.

Sammenhæng mellem udeskole og fysisk aktivitet

Det er første gang, at et større og længerevarende projekt undersøger effekten af udeskole. Mads Bølling, som også skrev sin ph.d. på TEACHOUT, er nu ansat i Diabetes Forebyggelsesgruppen til at fortsætte SDCCs aktiviteter med sundhedsfremme og forebyggelse i skolen, herunder færdiggørelse af en række nye artikler, men også til at anvende data om eleverne fra Mikkel Bo Schnellers ph.d. til at opnå ny viden om udeskole og børns fysiske aktivitet.

”Mikkel Bo Schneller viste, at der er en sammenhæng mellem udeskole og elevernes fysisk aktivitet. Derfor vil vi nu tage skridtet videre og undersøge, betydningen af de steder, hvor elever har udeskole. Vi har en hypotese om, at børn bevæger sig mere i naturen og grønne områder i forhold til udeskole på fx et museum eller andre kulturinstitutioner. Meget forskning peger på, at naturen og grønne områder kan noget særligt og inviterer måske især drenge til at bevæge sig mere, og det vil vi gerne gå videre med at undersøge, ” siger Mads Bølling.

Diabetes Forebyggelsesgruppen er ved at opbygge et samarbejde med en forskergruppe fra New Zealand, som har udviklet særlige computer-analyser til at kategorisere typer af fysisk aktivitet pba. af data fra to accelerometre samt særlige statistiske metoder, der tager højde for alle aktiviteter i alle døgnets 24 timer. De kan ud fra data fra eleverne kategorisere, hvilken form for bevægelse, der er tale om, fx stillesidden,  gang, løb eller cykling. Det kan give en mere præcis inddeling af aktiviteterne i løbet af døgnet og ugen, og ikke kun intensitet og varighed.

”Vi vil undersøge data samlet og på tværs. Vi arbejder ud fra hypoteser om, at elevers sociale relationer og fysiske aktivitet har betydning for deres motivation og læring i skolen. Målet er at identificere andre og nye sammenhænge, der kan give svar på, om undervisning i udeskole understøtter elevers læsefærdigheder, deres sociale adfærd og mulighed for at være mere fysisk aktive”, slutter Mads Bølling.

TEACHOUT har givet ny viden om flere udbytter af udeskole, herunder elevers fysiske aktivitet. Nu er Mads Bølling og forskerteamet fra Diabetes Forebyggelsesgruppen ved at undersøge sammenhænge mellem udbytterne. Kilde: Nielsen et al., 2016[1].

Den viden, som er frembragt i TEACHOUT, har haft stor forskningsmæssig interesse internationalt. Nationalt har Diabetes Forebyggelsesgruppen sideløbende med TEACHOUT, i projektet 'Udvikling af Udeskole', været med til at undersøge mulighederne for at implementere udeskole. Selvom resultaterne af 'Udvikling af Udeskole' og nationale kortlægninger viser en stigende interesse for udeskole blandt skoler, lærere og forældre, er der fortsat behov for praktiske anbefalinger:

"De foreløbige resultater fra TEACHOUT har givet mere sikker viden, som kan anvendes på det politiske niveau, men har ikke bidraget med anvisninger til, hvad skoler og lærerne kan gøre rent praktisk. Derfor er målet med TEACHOUT i det næste års tid ikke kun at komme med nye hypoteser og nye svar, men også at bidrage med konkrete pædagogiske handleanvisninger til praksis pba. af vores forskning", siger Mads Bølling.


TEACHOUT var det første større studie af effekterne af udeskole. Diabetes Forebyggelsesgruppen håber, at resultaterne vil blive bekræftet og udviklet i andre studier de kommende år.

Fakta om udeskole

Udeskole kan defineres som en bred betegnelse for undervisning i grundskolen, der, med udgangspunkt i fagenes mål, regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for klasseværelset og skolens mure.  

Udeskole-undervisning involverer ofte problemløsning og legebaserede tilgange til læring, og giver elever håndgribelige og konkrete oplevelser med afsæt i deres egne erfaringer. Selvom udeskole først og fremmest er et pædagogisk og didaktisk initiativ, kan det forstås som en tilgang til sundhedsfremme og primær forebyggelse, hvor forebyggelsesaktiviteter kan realiseres som en del af den eksisterende undervisningspraksis.

I udeskole bliver skolens fag således ikke kun skrevet, set eller talt, men også mærket, gået, løftet, leget og bevæget, og undervisningen aktiverer således eleverne kognitivt, socialt og fysisk.
 

TEACHOUT var et tværfagligt og -institutionelt projekt finansieret af TrygFonden med en bevilling på ca. 7 mio. kr. i 2013, foruden finansiering fra Innovationsfonden, Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning, VIA University College samt medfinansiering fra de deltagende partnere. Projektet er forlænget til ultimo 2018.


De fire ph.d.-projekter

1.Elevernes fysiske aktivitet v/Mikkel Bo Schneller (SDCC) – forsvaret 16. juni 2017.
2. Elevernes læring og motivation v/Camilla Roed Otte (KU) – forsvaret 8. juni 2018.
3. Elevernes trivsel og sociale relationer v/Mads Bølling (KU) – forsvaret 12. september 2018.
4. Lærernes undervisning og didaktik v/Karen Barfod (KU) – forsvaret 30. oktober 2018.

Læs mere om ph.d.-projekterne på Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet:


https://trygfonden.dk/presse/nyheder/2013/udeskoler-mere-end-frisk-luft


​Partnerskaber

Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden
VIA University College, Aarhus UniversitetReference

Nielsen, G., Mygind, E., Bølling, M., Otte, C. R., Schneller, M. B., Schipperijn, J., Ejby-Ernst, Niels, & Bentsen, P. (2016). A quasi-experimental cross-disciplinary evaluation of the impacts of education outside the classroom on pupils' physical activity, well-being and learning: the TEACHOUT study protocol. BMC Public Health, 16(1), 1117.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor