Nyt koncept for diabetesuddannelse skal forbedre diabetesundervisningen for immigranter

​​Borgere med type 2-diabetes med etnisk minoritetsbaggrund, der henvises til Center for Diabetes i Københavns Kommune, skal være med til at afprøve et nyt undervisningskoncept, der tilgodeser netop deres behov for diabetesuddannelse. Konceptet er udviklet af forskere fra Sundhedsfremme på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) i samarbejde med praktikere og borgere fra Center for Diabetes i Københavns Kommune.

Vent...

Diabetesuddannelse udbydes i flere kommuner til borgere med type 2-diabetes, men det er overvejende etniske danskere fra mellem eller højere sociale lag og især kvinder, der benytter sig af tilbuddet. Relativt få kommuner har et tilbud målrettet specifikt til etniske minoriteter med type 2-diabetes.

Personer, som er immigreret hertil fra ikke-vestlige lande, har 2,5 gange større risiko for at udvikle type 2-diabetes sammenlignet med etniske danskere, og deres udbytte af diabetesuddannelse og rehabilitering viser sig også at være langt dårligere. Den højere forekomst af diabetes skyldes et samspil mellem genetisk disposition, manglende motion og uhensigtsmæssige kostvaner. Desuden ved man, at selve migrationen kan påvirke sundhedsvanerne negativt, øge stressniveauet og ændre ens sociale-og jobmæssige status. Deres udgangspunkt for at modtage undervisning er derfor markant anderledes.
 
På Center for Diabetes udgør denne gruppe af immigranter/etniske minoriteter ca. 40% blandt de ca. 1200 personer med etnisk minoritetsbaggrund, som årligt henvises til centret.

Udvikling af koncept for diabetesuddannelse

Det nye koncept er forskningsbaseret og udviklet efter Design Thinking metoden, som er kendetegnet ved at have udgangspunkt i mennesket og de problemer, der skal løses. Desuden at målgruppen og de sundhedsprofessionelle er aktivt involverede i udviklingen af konceptet. Således fik forskere på SDCC via interviews og workshops input fra både borgere og sundhedsprofessionelle på Center for Diabetes om, hvad der fungerede godt og mindre godt i diabetesundervisningen.

"På baggrund af denne dataindsamling registrerede vi 11 opmærksomhedspunkter, som vi arbejdede med i konceptet", siger Nana Folmann Hempler, seniorforsker i Diabetes Managementforskningen i Sundhedsfremme på SDCC.  

"Vi kunne blandt andet se, at rollefordelingen i selve undervisningssituationen mellem borger, tolk og den sundhedsprofessionelle var uklar. Desuden havde undervisningen meget lidt fokus på erfaringsudveksling, adfærdsændring og involvering af familien. Vi ved fx, at familien har stor betydning for etniske minoriteter, fordi de både kan være en støtte og en barriere for at kunne håndtere sin diabetes."


Stress og bekymring over deres diabetes er et andet opmærksomhedspunkt. Mange har fx været vidne til familiemedlemmer, som har haft en dårligt forløb med diabetes med mange komplikationer. 

Til hvert opmærksomhedspunkt er der i konceptet udarbejdet en beskrivelse, som er lavet i samarbejde med de sundhedsprofessionelle. Her uddybes punktet, samt mulige værktøjer og strategier, som kan bruges i praksis i undervisningssituationen.
 

Konceptet består af i alt tre dele: værdier, kompetencer og værktøjer.

"Det er tanken med konceptet, at alle beslutninger, der indgås med borgeren om diabetesbehandlingen, har afsæt i borgerens værdier", siger Nana Folmann Hempler. "Vores tilgang til værdibegrebet er inspireret af amerikaneren Rita Greenberg, for hvem det handler om at bygge videre på det, som man har haft succes med og gør godt i sit liv. Derfor har vi beskrevet metoder til, hvad den sundhedsprofessionelle kan gøre i praksis for at få kendskab til disse værdier fx ved aktiv lytning."

Værktøjerne er dialogbaserede og er inddelt i to kategorier:
1) behov og hverdagsliv og
2) værktøjer, der adresserer læring, målretning og motivation.
Underviserne kan anvende dem enten i individuel eller gruppebaseret undervisning. Formålet er at få gang i en dialog, hvor borgeren begynder at reflektere over egne succeser, der kan bygges videre på, eller udfordringer for at leve et godt liv med en kronisk sygdom.  

Konceptets design og afprøvning

Projektet er klar til afprøvning i 2019 i en intervention, som er delt op i 3 arme med afprøvning i Center for Diabetes, i Tingbjerg og i nogle kommuner på Vestegnen (kontrolgruppe). Der skal være 100 deltagere i hver arm.

"Center for Diabetes står på gruppeundervisningen, hvor der vil være en eller to undervisere på hvert hold. og samler data ind med brug af spørgeskemaer, fysisk undersøgelse og blodprøver før, lige efter, og seks måneders follow-up. SDCC observerer undervisningen  og systematiserer og analyserer alle data. Vi er interesseret i at vide, hvad der virker, for hvilke grupper og hvordan der virker "slutter Nana Folmann Hempler.
 
Projektet forventes at løbe ind i 2020. Der er forventning om, at projektet kan skaleres, og at undervisere fra Center for Diabetes skal undervise sundhedsprofessionelle i kontrolkommunerne/andre kommuner.
Flere kommuner har vist interesse for konceptet. 

Om CUSTOM

CUSTOM står for CUlturally Sensitive TOols and Methods for ethnic minorities og består af en færdigudviklet konceptbeskrivelse, uddannelsesmoduler og 14 værktøjer.

Formålet med CUSTOM-projektet er at udvikle og pilotteste metoder og værktøjer, der øger fremmødet til diabetesuddannelse, er acceptable af målgruppen og koblet til deres hverdagsliv. Det skal støtte kommunikation om sundhedsfremmende beslutninger, målsætning, værdier og motivation og fremme positiv self-management af diabetes.

Målgruppen omfatter voksne med type 2-diabetes, hvor modersmålet er arabisk, tyrkisk eller urdu.

Samarbejdspartner: Center for Diabetes i Københavns Kommune


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor