SDCC samarbejder med praktiserende læger om kurser i diabetes

​Kurserne skal styrke lægers og praksispersonales kompetencer i mødet med personer med diabetes og indeholder læringsforme som bl.a. rollespil og undervisning af personer med diabetes.

Vent...

Hvilken behandling er den mest hensigtsmæssige for den enkelte med diabetes? Hvad gør vi, når personer med diabetes udebliver fra konsultationer? Hvordan tager man den svære samtale om opstart af insulinbehandling?

Overvejelser som disse er almindelige hos de praktiserende læger, der står med nye ansvar for personer med type 2-diabetes. Nogle personer med diabetes kan være multisyge og have komplekse forløb, og det kan give de praktiserende læger behov for at følge med i nye behandlingsmetoder og anbefalinger samt at opdatere og udvikle deres kompetencer inden for diabetes.

Kurser udviklet i samarbejde med praksis

Derfor har Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) sammen med praktiserende læger og praksispersonale udviklet tre kurser med efteruddannelse. De tre kurser blev afprøvet med gode resultater i et pilotprojektforløb i begyndelsen af 2020 og er efterfølgende justeret efter feedback fra deltagerne.

”Kurserne tager afsæt i konkrete situationer, som personalet i almen praksis ofte møder i hverdagen. Vores mål er, at personalet er klædt på til at tilbyde den mest hensigtsmæssige behandling for den enkelte, og at personer med diabetes føler sig hørt og set”, siger Stense Kromann Vestergaard fra SDCC. Hun er projektleder og står i spidsen for det ph.d.-projekt, der bl.a. skal evaluere, om kurserne har den ønskede effekt på længere sigt.

”Et andet element i kurserne er at forebygge den relationstræthed, som sundhedsprofessionelle er særlig udsat for,” fortsætter hun.

Undervisere er personer med diabetes

Kurserne er nyskabende, for til forskel fra traditionel énvejs-oplæg i efteruddannelse lægger de også op til, at deltagerne skal reflektere over egen praksis. Det foregår sammen med andre, fx gennem faciliterede gruppediskussioner i kurset om behandling af diabetes.

På kurset om personcentreret tilgang øver kursisterne sig gennem simulerede konsultationer, hvor underviserne er personer med type 2-diabetes - under supervision af en psykolog. Desuden er der rollespil ledet af skuespillere.

”Det sætter vaner og erfaringer i spil på en meget lærerig måde. Mange har været vant til efteruddannelse, som giver enkle tommelfingerregler. I disse kurser bliver deltagerne meget medskabende, og det giver ofte bedre læring”, fortæller Stense Kromann Vestergaard.

Alle kurserne indeholder også enten e-læring eller webinar. Kurset om organisering af type 2-diabetes i klinikken afvikles som et online webinar og kræver også en aktiv og reflekterende indsats. Her skal deltagerne lave en konkret udviklingsplan, der bliver fulgt op på efterfølgende.

Dækker flere kroniske sygdomme 

Det er en særlig pointe, at de kompetencer i kommunikation, samarbejde og organisering, praksispersonalet udvikler omkring type 2-diabetes, også kan bruges i konsultationer med personer, der har andre kroniske sygdomme.

”Har man øvet sig på konsultationer og nyorganisering med type 2-diabetes som model, kan man selvfølgelig bruge de erfaringer og den fremgangsmåde til andre lignende områder, fx KOL og hjertekarsygdomme,” siger Stense Kromann Vestergaard.


Om kurserne

Der er tre kurser, som er sammensat, så de dækker forskellige konkrete områder i behandling og opfølgning af type 2-diabetes i almen praksis:


Personcentreret tilgang til type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme

Bedre kommunikation og samarbejde med personen med type 2-diabetes eller anden kronisk sygdom og forebyggelse af relationstræthed.

Læs mere om kurset om personcentreret tilgang til type 2-diabetes


Behandling og opfølgning af type 2-diabetes

Viden om og kompetencer til behandling med fokus på den enkelte.

Læs mere om kurset om behandling af type 2-diabetes


Organisering af behandling og opfølgning af type 2-diabetes i almen praksis

Redskaber til nytænkning af organisering ift. behandling og opfølgning i klinikken.

Læs mere om kurset om organisering


Kurserne lægger op til, at læger og praksispersonale deltager sammen. Man kan dog godt tilmelde sig som enkeltperson, men det er en klar fordel, at flere fra klinikken deltager. På kurset om organisering er det et krav, at mindst én læge og én praksispersonale med konsultationer deltager. På den måde opnår de bedre indsigt i hinandens arbejdsgange, og man gør det mere sandsynligt, at forandringerne kan blive implementeret med succes.
Kurserne er refusionsberettigede.

Kontakt for mere om kurserne:

Stense Kromann Vestergaard, projektleder
E-mail: stense.kromann.vestergaard@regionh.dk
Mobil: 23 74 43 81

Projektpartnere:

  • Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), afdeling Uddannelse
  • KAP-H (Kvalitet i Almen Praksis Region H)
  • PLOe (Praktiserende Lægers Organisationen – Efteruddannelse)
  • RIV (Relations-opbyggende, inspirerende videndeling – efteruddannelse for personale ansat i almen praksis og speciallægepraksis)
  • Amager og Hvidovre Hospital (AHH)


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor